KONKURSO VĮ TURTO BANKO ORGANIZACIJOS VYSTYMO DEPARTAMENTO PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ES PROJEKTŲ VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2017 m. gruodžio 1 d.

Valstybės įmonė Turto bankas

įmonės kodas 112021042

buveinė – Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

ES projektų vadovo pareigybė

projektinio darbo sutartis 2 metams (esant poreikiui, su galimybe terminą pratęsti), bet ne ilgiau kaip iki projekto „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“ įgyvendinimo.

Darbo pobūdis:

 1. vadovauti ES projekto valdymo komandai;
 2. užtikrinti ES projekto rezultatų pasiekimą kartu su išorės konsultantais ir diegėjais;
 3. parengti ir vykdyti viešuosius pirkimus, susijusius su ES projektu, planuoti projekto ir pirkimų biudžetą;
 4. atlikti ir/ar pavesti atsakingiems asmenims projektui įgyvendinti ir tikslams pasiekti būtinas veiklas;
 5. įvertinti pasiektus veiklos rezultatus, darbo procesą, komandinį darbą bei atskirų darbuotojų įnašą ir atsiskaityti VĮ Turto banko vadovams;
 6. atsiskaityti vadovybei, susijusioms institucijoms už konsultantų/diegėjų darbą, projekto eigą, rezultatus, rengti ataskaitas, prezentacijas, pristatymus  ir kt.
 7. nuolat bendradarbiauti su struktūrinių fondų administravimo sistemoje dalyvaujančiomis institucijomis – ministerijomis, įgyvendinančiomis agentūromis, vykdyti šių institucijų pavedimus, pavedimų įgyvendinimo priežiūrą, derinti su jomis projekto pakeitimus, užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 8. užtikrinti reikiamą finansavimą visoms projekto veikloms, parengiant projekto biudžetą VĮ Turto banke nustatyta tvarka, pateikiant reikiamu laiku mokėjimo prašymus;
 9. būti šio projekto apimtyje DMS vartotoju ir atsakinguoju asmeniu;
 10. organizuoti susitikimus su atsakingais VĮ Turto banko darbuotojais ir išorės konsultantais;
 11. rengti ir tvarkyti su ES projektu susijusius dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas (magistro ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija) ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, teisės studijų kryptyje;
 2. ne mažesnė kaip 3 metų projektų valdymo patirtis;
 3. ne mažesnė kaip 1 metų patirtis rengiant ir/ar sėkmingai įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektus;
 4. anglų kalbos žinios ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 5. vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Privalumas – sertifikuotos projektų valdymo žinios.   

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį bei patirtį, susijusią su ES projektais, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. užpildyta pretendento anketa (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas).

Kita informacija

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Personalo ir administravimo skyriuje, el. p. Jolita.Grieze@turtas.lt, tel. (8 5) 278 0942.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions