Dažnai užduodami klausimai

Dalyvaujantiems elektroniniuose aukcionuose

Kaip galėčiau dalyvauti elektroniniame aukcione?

1. Aukcionai yra skelbiami specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. VĮ Turto banko organizuojamų aukcionų sąrašą galima rasti paspaudus meniu punktą „Varžytynės ir aukcionai“ ir pasirinkus reikšmę „Turto banko aukcionai“ bei paspaudus mygtuką „Ieškoti“. Norėdamas pamatyti visą reikiamą informaciją apie aukcioną, asmuo turi paspausti aukciono numerį ir įeiti į vidinį aukciono skelbimą.
2. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai. Asmuo www.evarzytynes.lt puslapio viršuje, dešinėje pusėje, spaudžia mygtuką „Prisijungti“ ir identifikuoja save sistemos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę.
Toliau registracija tęsiama norimo įsigyti turto vidiniame aukciono skelbime. Nurodytu registracijos laikotarpiu vidiniame aukciono skelbime paspaudus mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“ asmuo gali pradėti registraciją į konkretų aukcioną.                                                                                                                                                                                                                            3. Asmenys, ketinantys dalyvauti VĮ Turto banko organizuojamuose aukcionuose, turi atkreipti dėmesį į tai, kad vieši elektroniniai aukcionai vyksta 2 etapais:

1 etapas. Elektroninio aukciono dalyvio registracija

Asmuo turi užsiregistruoti į konkretų aukcioną skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu. Vidiniame aukciono skelbime paspaudęs mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“, asmuo gali pradėti registraciją į konkretų aukcioną.

2 etapas. Vykstantis aukcionas
Jame gali dalyvauti asmuo, kurio registracija į konkretų aukcioną yra patvirtinta.

Kaip man užsiregistruoti į elektroninį aukcioną?

Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai. Asmuo www.evarzytynes.lt puslapio viršuje, dešinėje pusėje, spaudžia mygtuką „Prisijungti“ ir identifikuoja save sistemos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę.

Toliau registracija tęsiama norimo įsigyti turto vidiniame aukciono skelbime. Nurodytu registracijos laikotarpiu vidiniame aukciono skelbime paspaudus mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“ asmuo gali pradėti trijų žingsnių registraciją į konkretų aukcioną.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:

1 žingsnyje užpildoma informacija apie dalyvius ir atstovaujamus asmenis, jeigu tokie yra.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.

Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie.

Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Svarbu. Būtina pagrįsti atstovavimo aukcione teisėtumą – prie atstovavimo pagrindo privaloma pridėti atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedamas failas turi būti .pdf formato, ne didesnis nei 1000 kB).

2 žingsnyje privaloma patvirtinti, jog dalyvis perskaitė ir susipažino su valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarka.

Svarbu. Jei šis dokumentas nėra patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima.

3 žingsnyje prisegami dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimas vykdomas ne sistemos priemonėmis, todėl dalyvis privalo išsaugoti mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir pridėti juos registracijos metu, skyriuje „Apmokėjimo dokumentai“, galimi pridedamo failo formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB).

Svarbu. Mokėjimo pavedimo paskirtyje įrašykite parduodamo turto adresą.    

Skyriuje „Dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB) :

JURIDINIAI ASMENYS/ JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/ JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS

 1. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Kompetetingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 5. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

FIZINIAI ASMENYS

 1. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 2. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus

Svarbu. Registracijos į aukcioną laikotarpiu galite peržiūrėti ir redaguoti savo registraciją „Varžytynės ir aukcionai“ skyriuje „Mano“ skiltyje.

Atlikus registraciją, registracijos būsena tampa „Laukiama organizatoriaus patvirtinimo“. Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta aukciono organizatoriaus – būsena pasikeičia į „Patvirtinta“.

Atsakingi VĮ Turto banko darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Kokius duomenis apie save privalau nurodyti registruodamasis į elektroninį aukcioną?

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, patvirtinęs savo tapatybę  www.evaržytynes.lt interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta/buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.

Jeigu elektroniniame aukcione ketinama dalyvauti per atstovą – atstovas privalo nurodyti atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens kodą ir atstovavimo pagrindą. Jei atstovaujamas  fizinis asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, reikia nurodyti fizinio asmens  vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat, esant reikalui, asmens kodą ir valstybę. Jei atstovaujama ne Lietuvos Respublikos juridinė įmonė, reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą, taip pat, esant reikalui, juridinio asmens kodą ir valstybę.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis. Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie. Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Ką reiškia prie aukciono, į kurį registravausi, skelbiama informacija: „Laukiama organizatoriaus patvirtinimo“?

Ši būsena parodo, kad asmuo, užbaigęs registraciją, turi sulaukti Turto banko registracijos patvirtinimo ar atmetimo. Turto bankui patvirtinus/atmetus asmens registraciją, gaunamas pranešimas el. paštu bei būsena prie aukciono atitinkamai pasikeičia į „Patvirtinta“/ „Nepatvirtinta“.

Kaip man siūlyti savo kainą elektroniniame aukcione?

Norint aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Mano siūloma kaina“ įvesti siūlomą kainą, už kurią gali būti nuperkamas turtas, ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Aukcione kainą gali siūlyti tik asmuo, kurio registracija į aukcioną yra patvirtinta.

Jeigu aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei turto pardavimo kainai.

Visada po mygtuko „Siūlyti“ paspaudimo, naudotojas papildomai paklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti tokią kainą. Pasirinkus „Nesiūlyti“, kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę. Tokiu atveju, naudotojas turi galimybę pakeisti kainos siūlymą. Pasirinkus „Ar tikrai siūlote?“, naudotojo kainos siūlymas yra išsaugomas.

Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama sistemos duomenų bazėje.

Aukcione padidinti kainą galima rankiniu arba automatiniu būdu. Nustatytus automatinio kainos kėlimo parametrus aukciono metu galima pakeisti arba atšaukti.

Kodėl aukcionas nesibaigė skelbime nurodytu laiku?

Aukcionas baigiamas automatiškai nustatytą dieną nustatytu laiku. Jei iki aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęsto aukciono metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

Kada aukcionas laikomas neįvykusiu?

Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos arba, įvykus aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.

Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas.

Ar man bus grąžintas aukciono dalyvio mokestis ir garantinis įnašas, jeigu nelaimėsiu aukciono ar jame nedalyvausiu?

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas.

Išimtys. Jeigu asmuo į aukciono organizatoriaus sąskaitą pervedė garantinį įnašą ir dalyvio mokestį, bet nespėjo užbaigti registracijos į elektroninį aukcioną, aukciono organizatoriui turi raštu parašyti prašymą, nurodydamas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti sumokėtus mokesčius, numerį.

Kur sumokėti dalyvio registracijos mokestį ir garantinį įnašą?

Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.

Kokia informacija turi būti nurodyta mokėjimo pavedimo paskirtyje, pervedant garantinį įnašą ir aukciono dalyvio mokestį?

Mokėjimo pavedimo paskirtyje būtina įrašyti, nekilnojamojo turto, kurį ketinate įsigyti, adresą.

Ką reiškia prie sąskaitos nurodytas SWIFT kodas?

SWIFT kodą reikalinga nurodyti pervedant aukciono dalyvio registravimo mokestį, garantinį įnašą, taip pat mokant už įgytą nekilnojamąjį turtą iš užsienio. Jeigu mokėjimo pavedime eurais nebus nurodytas SWIFT kodas, užsienio bankas turės teisę imti papildomą aptarnavimo mokestį už mokėjimo pavedimo tvarkymą arba gali būti taikomas didesnis mokestis už lėšų įskaitymą.

Kokius dokumentus privalau papildomai pateikti skyriuje „Dokumentai“

Skyriuje „Dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB) :

JURIDINIAI ASMENYS/ JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/ JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS

 1. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kompetetingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybes teise arba jungtinės veiklos sutarties  kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 5. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

FIZINIAI ASMENYS

 1. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybes teise arba jungtinės veiklos sutarties  kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 2. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Norintiems išsinuomoti nekilnojamąjį turtą

Kaip išsinuomoti VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomas patalpas

Visas VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomas turtas yra suskirstytas į keturis regionus:

 • Vilniaus ir Utenos apskritys – Renaldas Raudonis, tel. (8 5) 268 4992;
 • Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskritys – Marius Zeilia, tel. (8 37) 32 0243;
 • Panevėžio ir Šiaulių apskritys – Arūnas Sprainaitis, mob. 8 639 80 302;
 • Tauragės, Klaipėdos ir Telšių apskritys – Robertas Lukošius, mob. 8 659 31 737.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norėdami išsinuomoti VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomas patalpas, turėtų susisiekti su turto valdytojais dėl galimybės nuomotis patalpas (patalpos nebenuomojamos, jei artimiausiu metu planuojama skelbti viešą patalpų pardavimo aukcioną) ir, jei norimos patalpos gali būti išnuomotos, parašyti prašymą VĮ Turto bankui, nurodydami jame norimo išsinuomoti objekto adresą, plotą ir savo kontaktinius duomenis.

Vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu dėl nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo Nr. 1K-306, nustačius pradinę nuomos kainą, rengiamas viešas nuomos konkursas, apie kurio tikslią datą turto valdytojai prašyme nurodytais kontaktais informuoja potencialų nuomininką. Informacija apie nuomos konkursą taip pat skelbiama VĮ Turto banko internetinėje svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje.

Nuomos konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

pradinio įnašo sumokėjimąpatvirtinančio dokumento kopija

ir 

užklijuotas vokas, kuriame turi būti:

UŽPILDYTA PARAIŠKA:

KONKURSO DALYVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ, ASMENS KODAS IR GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims);

ASMENS TEISINĖ FORMA, PAVADINIMAS, ĮMONĖS KODAS IR BUVEINĖS ADRESAS, STEIGIMO DOKUMENTŲ AR KITŲ STEIGIMO FAKTĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJOS (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

KONTAKTINIO ASMENS TELEFONO NUMERIS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS;

NUOMOJAMO TURTO PAVADINIMAS, ADRESAS, PLOTAS, PATALPŲ INDEKSAI;

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO DATA;

SIŪLOMAS KONKRETUS NUOMPINIGIŲ DYDIS (jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, turi nurodyti ir siūlomą nuompinigių dydį su PVM);

SUMOKĖTO PRADINIO ĮNAŠO DATA IR SUMA (suma skaičiais ir žodžiais);

KONKURSO DALYVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SĄSKAITOS, į kurią dalyviui nelaimėjus konkurso būtų pervestas grąžinamas pradinis įnašas, REKVIZITAI;

PAAIŠKINIMAS, KOKIAM TIKSLUI KONKURSO DALYVIS NAUDOS NUOMOJAMĄ TURTĄ.

PARAIŠKOS PRIEDAI:

Konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos.

Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas (jeigu dalyviui atstovauja kitas asmuo).

PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo kopija (jei dalyvis yra PVM mokėtojas).

Konkurso dalyvius VĮ Turto banke, adresu: Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius, registruoja paskirtas raštinės darbuotojas. Vokai, siunčiami paštu, minėtu adresu turi būti gauti iki konkurso dalyvių registracijos pabaigos.

Asmenys viešojo nuomos konkurso dalyviais neregistruojami:

jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas;

jeigu pateikė neužklijuotą voką;

jeigu voką pateikė pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui;

jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto.

Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registracijos termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką bei kitus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registracijos terminui.

Bet kokie duomenys apie turto nuomos konkurse ketinančius dalyvauti asmenis ir jau užregistruotus dalyvius yra konfidencialūs. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau pateikęs dokumentus.

Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradiniai įnašai grąžinami į sąskaitas, nurodytas konkurso paraiškose.

Bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo VĮ Turto banko generalinio direktoriaus sprendimu konkurso procedūros gali būti nutraukiamos, jeigu:

atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

paskelbus konkursą paaiškėja, kad valstybės turto nuoma negalima.

Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami Komisijos pirmininko raštu, o pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo.

Sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtojais arba jų įgaliotais atstovais sudaroma ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo gavimo.

Susisiekite

Jei neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą ir norite pateikti nusiskundimą, nurodyti problemą ar pateikti pasiūlymą, kviečiame pasinaudoti žemiau esančia forma.

Jūsų vardas *

Jūsų el. paštas *

Jūsų telefonas

Tema

Jūsų pranešimas


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions