Privatizavimas ir kita veikla

Įmonių akcijų privatizavimas 

Lietuvoje privatizavimo procesas prasidėjo 1991 metais šaliai paskelbus nepriklausomybę.  Įvairiais periodais privatizavimo procesą reglamentavo daug privatizavimo įstatymų.

Privatizavimo proceso teisinė aplinka per tą laiką keitėsi iš esmės, pradedant privatizavimo objekto traktavimu, privatizavimo objektų vertinimu, atsiskaitymo tvarka ir t.t. Kai kurie įstatymai galiojo pradiniu valstybės kūrimo etapu Lietuvos ekonomikos pertvarkymo iš socialistinės į rinkos ekonomiką ar buvo pritaikyti tam tikram pirkėjų segmentui (Butų privatizavimo įstatymas, Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymas, Nemokių valstybinių įmonių privatizavimo įstatymas).

Pagal LR Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą 1991 – 1995 metais, kaip atsiskaitymo priemonę naudojant investicinius čekius, buvo privatizuoti 5706 privatizavimo objektai, iš kurių 2923 stambiosios ir vidutinės įmonės.

Pagal LR Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą nuo 1995 m. privatizuoti 8538 privatizavimo objektai, iš kurių 4366 valstybei nuosavybės teise priklausantys privatizavimo objektai (2544 –  nekilnojamojo turto objektai ir 1822 –  įmonių akcijų paketai). Pagal šį įstatymą valstybės turto privatizuota už 1 671 244 tūkst. EUR.

Šiuo metu privatizavimo procesą reglamentuoja LR Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas bei LR Vyriausybės 2015-10-15 nutarimas Nr. 1131 „Dėl privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pagal šiuo metu galiojančius privatizavimo procesą reglamentuojančius teisės aktus viešuose aukcionuose parduoti 3 įmonių valstybei nuosavybės teise priklausantys akcijų paketai ir 2 įmonių savivaldybėms  priklausančių akcijų paketai.

PRIVATIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

2014 m. spalio 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2014 m. kovo 20 d. Nr. XII-792 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 pakeitimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

Valdymo koordinavimo centras

Valdymo koordinavimo centras (VKC) yra įmonių valdymo analitinis kompetencijų skyrius įkurtas 2012 m. rugsėjo mėnesį VĮ Valstybės turto fonde (šiuo metu – VĮ Turto banke) siekiant sustiprinti valstybės kaip akcininkės funkciją. VKC nevaldo akcijų ir neformuoja politikos – centro pagrindinė veikla yra funkcijų, numatytų Nuosavybės ir Skaidrumo gairėse, vykdymas:

  • Skaidrumas (apibendrintų ataskaitų rengimas, įmonių finansinių rezultatų ir efektyvumo vertinimas, VVĮ vadovaujančių darbuotojų atlyginimų analizė);
  • Tikslų iškėlimas (VVĮ siektinos nuosavo kapitalo grąžos skaičiavimas, įmonių strateginių tikslų ambicingumo vertinimas ir įgyvendinimo stebėsena);
  • Valdybų darbas (valdybos narių nominavimo proceso organizavimas, potencialių valdybos narių duomenų bazės sudarymas, valdybos turimų kompetencijų vertinimas, įmonių valdybų konsultavimas, dalyvavimas VVĮ valdybos narių atrankose);
  • Politikos formavimo iniciatyvos (metodinių rekomendacijų rengimas, naujų teisės aktų iniciatyvos, Vyriausybės ir Ūkio ministerijos konsultavimas dėl susijusios politikos formavimo);

Konsultacijos (Vyriausybės ir ministerijų konsultavimas dėl VVĮ valdymo ir svarbiausių akcininko sprendimų priėmimo, VVĮ konsultavimas dėl veiklos ir gerosios valdymo praktikos įgyvendinimo, naujų verslo planų pagrįstumo vertinimas, Vyriausybės ir Finansų ministerijos konsultavimas dėl dividendų išmokėjimo, strateginės reikšmės VVĮ konsultavimas dėl vadovaujančių darbuotojų atlygio).


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions