KONKURSO ORGANIZACIJOS VYSTYMO DEPARTAMENTO TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GRUPĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. balandžio 11 d.

Valstybės įmonė Turto bankas

įmonės kodas 112021042

buveinė – Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

Organizacijos vystymo departamento Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų specialisto pareigybė (neterminuota darbo sutartis)

 

Darbo pobūdis:

 • rengia ir teikia tvirtinti VĮ Turto banko einamųjų biudžetinių metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą ir, esant poreikiui, vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais ją paskelbia;
 • teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja VĮ Turto banko vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir veda pirkimų verčių apskaitą, parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
 • administruoja VĮ Turto banko elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų pateikiamų CVP IS priemonėmis aktualumą ir teisingumą;
 • derina, vizuoja ir registruoja VĮ Turto banko struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti bei mažos vertės viešųjų pirkimų pažymas;
 • rengia pirkimų, kuriuos nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal VĮ Turto banko struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, savo kompetencijos ribose konsultuoja VĮ Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojus, rengiančius pirkimus inicijuojančius dokumentus;
 • organizuoja viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius, protokoluoja komisijos posėdžius, raštu ar kitomis elektroninėmis (CVP IS) priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kontroliuoja, kad viešųjų komisijos sprendimai būtų priimami savalaikiai ir kt.;
 • atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą;
 • renka, registruoja ir sistemina pirkimų organizatorių atliktų pirkimų dokumentaciją.
 • rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
 • nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
 • teisės aktuose nustatyta tvarka rengia ir teikia paskelbti pagal teisės aktus būtiną skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus VĮ Turto banko tinklapyje;
 • vykdo pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
 • nustatyta tvarka pildo viešųjų pirkimų registracijos žurnalą;
 • archyvuoja ir saugo visus su pirkimų organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • vykdo kitus teisėtus VĮ Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo, departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo ir Skyriaus Viešųjų pirkimų grupės vadovo nurodymus.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip vienerių metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • LR įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, išmanymas;
 • mokėti dirbti su CVP IS;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,  kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-viesuju-pirkimu-skyriaus-viesuju-pirkimu-grupes-viesuju-pirkimu-specialistas-322;578060.html

Kita informacija:

 • Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje; t. y. iki 2019 m. balandžio 24 d. imtinai.
 • Pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Personalo ir administravimo skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780999, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions