KONKURSO FINANSŲ DEPARTAMENTO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIAUS VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. gegužės 8 d.

Finansų departamento Planavimo ir biudžeto skyriaus vadovo pareigybė (neterminuota darbo sutartis)

Darbo pobūdis:

 • organizuoti skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai;
 • atlikti skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrinti skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti skyriaus biudžeto sudarymą ir kontroliuoti jo vykdymą;
 • analizuoti ir užtikrinti finansinių rodiklių analizės proceso organizavimą;
 • rengti skyriuje paruoštų išvadų, aprašymų, argumentų, modelių pristatymus;
 • analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl Turto banko planavimo proceso ir jo efektyvesnio valdymo;
 • sisteminti Turto banko struktūrinių padalinių pateiktus duomenis apie numatomas gauti pajamas iš akcijų privatizavimo, valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų pardavimo sandorių, objektų nuomos ir teikti šiuos duomenis Turto banko generaliniam direktoriui, departamento direktoriui, o taip pat atsakyti už šios informacijos pateikimą teisės aktuose nurodytais terminais Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;
 • teikti pasiūlymus Turto banko generaliniam direktoriui ir departamento direktoriui dėl Turto banko valdomų laikinai laisvų piniginių lėšų panaudojimo, investavimo;
 • organizuoti, rengti ir užtikrinti savalaikį Turto banko strateginių planų, pajamų ir išlaidų sąmatos, pajamų ir sąnaudų sąmatos projektų sudarymą, atlygio dydžių apskaičiavimą ir teikimą Turto banko valdybai bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • organizuoti ir užtikrinti savalaikį Turto banko biudžetinių lėšų poreikio ir jo panaudojimo apskaičiavimą, atsakyti už teisingą valstybės biudžeto lėšų poreikio paraiškų ir ataskaitų programoms sudarymą ir jų pateikimą teisės aktuose nurodytais terminais LR finansų ir kitoms ministerijoms;
 • kiekvieną mėnesį atlikti Turto banko pajamų ir sąnaudų sąmatos, investicijų plano ir išlaidų sąmatos kontrolę bei susistemintą informaciją teikti Turto banko generaliniam direktoriui ir departamento direktoriui, kas ketvirtį sudaryti pajamų ir sąnaudų sąmatos, išlaidų sąmatos, strateginio plano vykdymo ataskaitas;
 • atsakyti už savalaikį paraiškų paskoloms, skirtoms valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimui finansuoti, LR finansų ministerijai rengimą ir teikimą, bei laiku pateikti su tuo susijusią susistemintą informaciją Turto banko generaliniam direktoriui ir departamento direktoriui;
 • vykdyti pateiktų apmokėjimui dokumentų LR finansų ministro patvirtintai išlaidų sąmatai kontrolę;
 • vizuoti viešųjų pirkimų paraiškas, sutarčių projektus, patvirtinant šiuose dokumentuose numatytų išlaidų atitikimą LR finansų ministro patvirtintai išlaidų sąmatai;
 • užtikrinti su skyriaus veikla susijusių ataskaitų ar pažymų rengimą, teikti Turto banko struktūriniams padaliniams ar Turto banko valdybai analitinę informaciją, Turto banko generalinio direktoriaus ar departamento direktoriaus pavedimu pateikti dokumentus išorės ir vidaus vartotojams, atsakyti už pateiktų duomenų teisingumą;
 • palaikyti dalykinius ryšius su Turto banko savininko pasirinkta audito bendrove;
 • analizuoti Turto banko valdymo apskaitos poreikius ir teikti siūlymus dėl valdymo apskaitos modifikavimo;
 • organizuoti finansinių rodiklių ir įžvalgų analizės procesą ir užtikrinti jo vykdymą, nuolat stebėti Turto banko finansinių rodiklių pokyčius, informuoti apie pokyčius Turto banko generalinį direktorių ir departamento direktorių;
 • rengti, kaupti ir sisteminti apskaitos duomenis duomenų bazėje bei laikyti (saugoti) duomenis kompiuterinėje laikmenoje;
 • ruošti ir dalyvauti diegiant pažangias buhalterines apskaitos formas ir metodus, pagrįstus šiuolaikinėmis skaičiavimo technikos priemonėmis;
 • atstovauti skyriui Turto banko organizuojamuose įvairaus lygio pasitarimuose, sprendžiant skyriaus nuostatuose apibrėžtus uždavinius, taip pat Turto banko generalinio direktoriaus ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauti skyriui įvairaus lygio pasitarimuose kitose institucijose ir įstaigose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
 • inicijuoti su skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoti sutarčių, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • esant reikalui rengti medžiagą Turto banko valdybos posėdžiams.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų, finansų arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis finansų srityje;
 • vidaus teisės aktų finansų klausimais rengimo patirtis;
 • geras Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę veiklą ir atskaitomybę, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
 • darbo su finansų apskaitos ir valdymo sistemomis patirtis;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • geri vadovavimo, darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis ekonomikos ir finansų srityje;
 • buhalterio darbo patirtis;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

http://portalas.vtd.lt/lt/planavimo-ir-biudzeto-skyriaus-vadovas-322;582600.html

Kita informacija:

 • Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje; t. y. iki 2019 m. gegužės 21 d. imtinai.
 • Pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu;
 • Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Personalo ir administravimo skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780999, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions