KONKURSAS TURTO STRATEGIJOS IR PLĖTROS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Pranešimas paskelbtas 2019 m. birželio 11 d.

Turto strategijos ir plėtros  departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybė (neterminuota darbo sutartis)

Darbo pobūdis:

 • planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti departamento darbą ir atskirų departamento struktūrinių padalinių veiklą pavestose departamento veiklos srityse;
 • planuoti, organizuoti ir kontroliuoti departamentui pavestų funkcijų, užduočių ir pavedimų vykdymą pavestose departamento veiklos srityse;
 • departamento direktoriaus pavedimu užtikrinti departamento vidinės kontrolės sistemos veikimą pavestose departamento veiklos srityse;
 • kuruoti Strategijos ir analizės skyriaus veiklą;
 • koordinuoti Turto bankui patikėjimo teise valdyti perduoto nekilnojamojo turto strategijų rengimą;
 • vertinti Turto banko perimto patikėjimo teise valdyti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumą pagal teisės aktų nustatytus rodiklius ir normatyvus bei teikti pasiūlymus dėl valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių ir normatyvų tobulinimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimus;
 • analizuoti ir teikti Valstybinių kompetencijų departamentui pasiūlymus dėl valstybės institucijų valdomų administracinių pastatų perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;
 • analizuoti valstybės turto valdytojų pateiktus siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir statybos projektų;
 • dalyvauti planuojant, organizuojant, kontroliuojant departamento biudžeto sudarymą; kontroliuoti Turto banko pajamų ir sąnaudų planavimo realumą, kuris yra susijęs su departamentui priskirtomis veiklomis ir pajamų, ir išlaidų sąmatos bei užduočių vykdymą departamento direktoriaus pavestose departamento veiklos srityse;
 • užtikrinti informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Turto banko valdybai, Turto banko generaliniam direktoriui arba jį pavaduojančiam darbuotojui, departamento direktoriui, Strategijos ir analizės skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Turto banke nustatyta tvarka planuoti departamento funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, finansų krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 metų patirtis nekilnojamojo turto valdymo, projektų vystymo, ar strateginio planavimo srityse;
 • būti susipažinusiam su Turto banko veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • strateginio planavimo žinių bei strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžiai.

Privalumai:

 • nekilnojamojo turto vystymo žinios, darbo nekilnojamojo turto priežiūros paslaugas teikiančiose įmonėse patirtis;
 • LEAN principų ir įrankių išmanymas;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu kaip B2 lygiu);
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/turto-strategijos-ir-pletros-departamento-direktoriaus-pavaduotojas-322;588510.html

Kita informacija:

 • Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje; t. y. iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai.
 • Pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Personalo ir administravimo skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780999, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions