KONKURSO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokesti 1955 Eur (bruto).

Darbo pobūdis:

 • siekiant įvertinti Turto banko vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos valdymą, atlikti vidaus auditą atsižvelgiant į vidaus audito objektą:
 • tikrinti ir vertinti Turto banko sukurtas vidaus kontrolės procedūras, tikrinti ar laikomasi Turto banko strateginių arba kitų veiklos planų, procedūrų, įstatymų, kitų teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai;
 • tikrinti ar informacija apie Turto banko finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima bei išsami ir vertinti būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;
 • tikrinti ir vertinti ar valstybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama taupiai ir racionaliai pagal teisės aktus ir sutartis;
 • tikrinti ir vertinti procedūras, taikomas Turto banko valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, prireikus tikrinti ar toks turtas egzistuoja;
 • rengti ir pasirašyti vidaus audito ataskaitas;
 • teikti skyriaus vadovui vidaus audito ataskaitas ir rekomendacijas, siekiant sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ir rizikos valdymą Turto banke;
 • informuoti skyriaus vadovą apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, siekiant, kad būtų laiku imtasi priemonių jiems pašalinti;
 • atlikti vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną skyriaus vadovo pavedimu, siekiant nustatyti, kaip vykdomos rekomendacijos ar gerinama padėtis audituotame objekte.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis audito arba vidaus audito srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (auditoriaus kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (atestatas / pažymėjimas));
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

 http://portalas.vtd.lt/lt/vidaus-auditorius-322;598640.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. imtinai
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu (išrinkti teisingus atsakymus į pateiktus klausimus);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions