KONKURSO PREVENCIJOS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS RIZIKŲ VALDYMO VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 12 d.

Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus rizikų valdymo vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis,  darbo užmokestis nuo 1500 Eur (neto).

Darbo pobūdis:

 • koordinuoti rizikų valdymo proceso įgyvendinimą Turto banke;
 • rengti, tobulinti ir koordinuoti rizikų identifikavimo ir vertinimo procesus;
 • rengti Turto banko rizikų valdymo politiką;
 • surinkti informaciją apie identifikuotas Turto banko rizikas, jų vertinimą ir reitingavimą iš Turto banko departamentų direktorių / skyrių / grupių vadovų. Peržiūrėti, ar identifikuotos rizikos nesidubliuoja, bei sugrupuoti rizikas rizikų registre pagal patvirtintą metodiką;
 • užtikrinti nuolatinį ir aktualų Turto banko rizikų registro atnaujinimą: papildyti registrą naujomis rizikomis, sekti rizikų reitingo statuso kitimus;
 • užtikrinti rizikų valdymą Turto banko projektuose;
 • teikti informaciją ir konsultacijas Turto banko generaliniam direktoriui ir struktūrinių padalinių vadovams rizikų valdymo plano įgyvendinimo klausimais;
 • užtikrinti rizikos vertinimo metodikos taikymą Turto banke, šios metodikos tinkamumo vertinimą ir atnaujinimą;
 • organizuoti Turto banko darbuotojų susirinkimus / mokymus ir teikti konsultacijas rizikų identifikavimo, vertinimo, reitingavimo ir informacijos atnaujinimo klausimais;
 • rengti ir užtikrinti projektų valdymo standartų laikymąsi Turto banko nekilnojamo turto plėtros įgyvendinamuose projektuose;
 • pagal kompetenciją ir poreikį padėti projektų vadovams rengti nekilnojamo turto plėtros projektų dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją inicijuoti bei rengti Turto banko vidaus teisės aktų projektus, reglamentuojančius valstybės nekilnojamojo turto projektų valdymą;
 • teikti metodinę pagalbą projektų valdymo klausimais projektų vadovams bei kitiems projektų komandos nariams, įgyvendinant nekilnojamo turto plėtros projektus;
 • dalyvauti nekilnojamo turto plėtros projektų komandų bei jų valdymo komitetų susitikimuose, užtikrinant projektinio valdymo standartų laikymąsi; 
 • teikti pasiūlymus projektų valdymo tobulinimo klausimais;
 • atsakyti už nekilnojamo turto plėtros projektų valdymo brandos didinimą ir jų kokybišką įgyvendinimą, laikantis projektų valdymo standarto principų;
 • atsakyti už Turto banko Projektų valdymo taisyklių tikslinimą (keitimą) ir pasiūlymų dėl jų tikslinimo (keitimo) nagrinėjimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas ekonomikos, finansų ar matematikos studijų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis veiklos vertinimo, analizės, rizikų ir / ar procesų, projektų valdymo, vidaus audito srityje;
 • rizikų valdymo, projektų valdymo teorijų išmanymas ir rizikų valdymo, projektų valdymo principų žinojimas, jų taikymo patirtis;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą, bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžiai.

Privalumai:

 • geros anglų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (auditoriaus kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (atestatas / pažymėjimas));
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/prevencijos-ir-riziku-valdymo-skyriaus-riziku-valdymo-vadovas-322;599300.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 26 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt mob. tel. +370 646 02556, tel. 8 5 27809999 arba el. p. jurgita.dunauskiene@turtas.lt , mob. tel. +370 695 30 682, tel. 8 5 2780912.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions