KONKURSO TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 2150 Eur (bruto).

Darbo pobūdis:

 • rengti ir teikti tvirtinti Turto banko einamųjų biudžetinių metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą ir, esant poreikiui, vykdyti pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengti numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais ją paskelbti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoti Turto banko vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir vesti pirkimų verčių apskaitą, parinkti ir nustatyti prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
 • administruoti Turto banko elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsakyti už duomenų pateikiamų CVP IS priemonėmis aktualumą ir teisingumą;
 • derinti, ir vizuoti   Turto banko struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti bei mažos vertės viešųjų pirkimų pažymas;
 • rengti pirkimų, kuriuos nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Turto banko struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, savo kompetencijos ribose konsultuoti Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojus, rengiančius pirkimus inicijuojančius dokumentus;
 • organizuoti viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviesti komisijos narius į komisijos posėdžius, protokoluoti komisijos posėdžius, raštu ar kitomis elektroninėmis (CVP IS) priemonėmis, rengti ir teikti tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kontroliuoti, kad viešųjų komisijos sprendimai būtų priimami savalaikiai ir kt.;
 • atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą;
 • rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
 • nustatyta tvarka CVP IS viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
 • teisės aktuose nustatyta tvarka rengti ir teikti pagal teisės aktus būtiną skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus Turto banko tinklapyje;
 • nustatyta tvarka pildyti viešųjų pirkimų registracijos žurnalą;
 • seka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pokyčius, užtikrina, kad vykdomi pirkimai bei dokumentai nuolat atitiktų teisės aktų reikalavimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje perkančioje organizacijoje ar perkančiajame subjekte;
 • darbo su centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS) įgūdžiai;
 • geras viešuosius pirkimus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėjimas dirbti komandoje;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą. 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).
Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
http://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-skyriaus-vyriausiasis-viesuju-pirkimu-specialistas-322;599460.html

 

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. imtinai;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780999, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions