KONKURSO TURTO STRATEGIJOS IR PLĖTROS DEPARTAMENTO PLĖTROS SKYRIAUS STATYBŲ INŽINIERIAUS PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. rugsėjo 5 d.

Statybų inžinieriaus(-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis 1300 Eur (neto).

Darbo pobūdis:

 • rinkti ir kaupti informaciją apie atnaujintiną valstybės nekilnojamąjį turtą, nagrinėti valstybės turto valdytojų siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto;
 • dalyvauti rengiant susitarimus ir sutartis dėl valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo;
 • įgyvendinti, koordinuoti statybų inžinieriui patikėtus valstybės nekilnojamojo turto projektų statybos, rekonstrukcijos, remonto dalis, teikti siūlymus skyriaus vadovui dėl šių projektų realizavimo;
 • įgyvendinant susitarimus ir sutartis dėl valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo, nustatyta tvarka vykdyti inžinieriaus funkcijas pagal FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) rekomenduojamų statybos sutarčių sąlygas, tinkamai atstovauti Turto banką, vykdant valstybės nekilnojamojo turto projektų koordinatoriaus funkcijas, statytojo (užsakovo), statybos valdytojo funkcijas, statant, rekonstruojant, remontuojant nekilnojamąjį turtą, teritorinio planavimo organizatoriaus ar finansuotojo funkcijas, nustatytas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Teritorijų planavimo, Statybos įstatyme, Turto banko įstatuose ir kituose teisės aktuose;
 • analizuoti projektų įgyvendinimo eigą, parengtus projektus, siūlyti racionaliausius projektų ir statybos technologinių procesų įgyvendinimo modelius;
 • Turto banke nustatyta tvarka planuoti ir organizuoti savo funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus, vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe, pirkti reikalingas paslaugas, pagal kompetenciją priimti atliktus darbus;
 • teikti pasiūlymus dėl Turto banko strateginių veiklos planų, prognozuojamų piniginių srautų ir skolintų lėšų poreikio ir panaudojimo planų, atnaujinant valstybės nekilnojamąjį turtą, rengimo, analizuoti ir įvertinti galimas rizikas, įgyvendinant skyriaus vykdomus valstybės turto projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės turto valdytojais, valstybės valdymo, savivaldybių bei kitomis institucijomis rengiant bei įgyvendinant susitarimus dėl valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, inicijuoja bei rengia Turto banko vidaus teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją konsultuoja departamento darbuotojus valstybės statybos, remonto, projektavimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas inžinerijos mokslų krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis projektavimo arba statybos įmonėje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą ir statybą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas;
 • patirtis, įgyvendinant projektus, taikant skaitmeninį informacinį modelį BIM;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas kopija;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/pletros-skyrius-statybu-inzinierius-bazinis-darbo-uzmokestis-1300-eur-neto-322;603550.html

 

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2019 m. rugsėjo 18 d. imtinai;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780999, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions