KONKURSO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. sausio 10 d.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1600 Eur (neto))

Darbo pobūdis:

 • organizuoja Žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) darbą taip, kad Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • atlieka Skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrina Skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • vysto ir palaiko Turto banko organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas), žmogiškųjų išteklių politiką ir strategiją;
 • Skyriaus kompetencijos ribose rengia ir tobulina Turto banko personalo darbo užmokesčio, skatinimo ir motyvavimo sistemas;
 • užtikrina Turto banko personalo mokymo poreikio identifikavimą ir personalo ugdymo organizavimą;
 • planuoja Turto banko žmogiškųjų išteklių poreikį ir organizuoja kandidatų į Turto banko darbuotojus atranką / konkursą, jų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo;
 • atsižvelgdamas į Turto banko strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Turto banko generaliniam direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • pagal kompetenciją atlieka Turto banko struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę bei personalo sudėties analizę;
 • padeda Turto banko struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptaciją ir integravimą;
 • teikia konsultacijas personalo valdymo ir administravimo klausimais Turto banko generaliniam direktoriui, struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams;
 • pagal kompetenciją koordinuoja studentų praktiką Turto banke;
 • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant tyrimus dėl atsakomybės taikymo darbuotojams už pareigų pažeidimus ir teikia išvadas Turto banko generaliniam direktoriui;
 • pagal kompetenciją Turto banko generaliniam direktoriui padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • rengia su personalo valdymu, administravimu ir su Turto banko struktūra susijusius dokumentus;
 • užtikrina Turto banko darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • vysto ir įgyvendina vidinės komunikacijos personalo valdymo ir administravimo klausimais strategiją, užtikrina Turto banko intraneto administravimą (vidinės komunikacijos tikslais);
 • kontroliuoja, kaip Turto banke laikomasi vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų Turto banko vidaus teisės aktų žmogiškųjų išteklių srityje;
 • dalyvauja rengiant Turto banko strateginius veiklos planus, sudarant Turto banko veiklos planus, planuojant reikalingų piniginių lėšų poreikį;
 • kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti;
 • rengia su Skyriaus veikla susijusių dokumentų, teikiamų Turto banko valdybai, Turto banko generaliniam direktoriui projektus, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Turto banko ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Turto banko struktūriniams padaliniams ir už Turto banko sistemas atsakingiems darbuotojams;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Skyriui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas žmogiškųjų išteklių valdymo krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 5 metų sėkmingo darbo žmogiškųjų išteklių valdymo srityje patirtis;
 • ne mažesnė nei 1 metų vadovavimo patirtis (išimtis gali būti taikoma tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas gali būti perkeliamas kitas Turto banko darbuotojas neorganizuojant konkurso, jeigu kandidatas atitinka kitus šiai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau neturi numatytos vadovaujamo darbo patirties);
 • žmogiškųjų išteklių valdymo procesų (darbo santykiai, atlygis, veiklos valdymas, darbuotojų pritraukimas ir atranka, ugdymas, adaptacija) išmanymas;
 • žmogiškųjų išteklių srities dokumentų administravimo patirtis;
 • darbo santykius reguliuojančių teisės aktų išmanymas, Lietuvos respublikos darbo kodekso praktinio taikymo patirtis;
 • pokyčių valdymo patirtis;
 • puikūs darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
 • atitikimas teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, kurie būtini dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • gebėjimas greitai ir savarankiškai priimti sprendimus;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija). 

Privalumas: geros anglų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/zmogiskuju-istekliu-skyriaus-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1600-eur-neto-322;625140.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. sausio 24 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions