Atviras kvietimas dalyvauti Lukiškių kalėjimo komplekso kūrybinės komandos atrankoje

Lukiškių kalėjimas
Pranešimas paskelbtas 2020 m. sausio 21 d.

VĮ „Turto bankas“, Lietuvos Respublikos vyriausybės pavedimu, rengia Lukiškių kalėjimo ir teritorijos įveiklinimo galimybių studiją.

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, esantis Lukiškių skg. 6, Vilniuje, buvo uždarytas 2019 liepos 2 d., iš jo į kitas įkalinimo įstaigas išgabenus paskutinius ten kalėjusius kalinius. Taip baigėsi daugiau nei 100 metų besitęsusi šio komplekso kaip kalėjimo istorija ir atverčiamas naujas reikšmingos Vilniaus architektūrinės ir istorijos dalies puslapis.

Siekiant rasti geriausią komplekso pertvarkos sprendimą, renkama kūrybinė profesionalų komanda, kuri, atsižvelgdama į įvairių suinteresuotų grupių lūkesčius bei poreikius, išsakytas idėjas, esamos būklės analizės rezultatus, gerąją užsienio bei vietos patirtį, ieškos geriausios komplekso transformacijos idėjos.

Formuojama tarpdisciplininė kūrybinė komanda, kurią sudarys architektai, kūrybininkai, nekilnojamojo turto vystymo strategai, verslo strategai, sociologai, antropologai, filosofai. Jiems talkins ir įžvalgomis dalinsis kultūros paveldo specialistai, suinteresuotų grupių atstovai, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

Kūrybinė komanda dalyvaus įvairiuose susitikimuose ir kūrybinėse diskusijose su suinteresuotomis grupėmis, ekspertais, įvairių institucijų specialistais bei atstovais, generuos idėjas kūrybinių dirbtuvių metu š.m. kovo 2-6 dienomis (konkrečios darbo dienos derinamos suformavus komandą).

Kūrybinės komandos nariai bus atrinkti atviro kvietimo būdu, todėl kviečiame visus susidomėjusius teikti paraiškas į šias pozicijas:

4 architektai
4 kūrybininkai (kūrybinių industrijų atstovai)
3 nekilnojamojo turto vystymo strategai
2 verslo strategai
2 sociologai/antropologai/filosofai
3 architektūros studentai

Tarpdisciplininės kūrybinės komandos narius atrinks komisija, sudaryta iš VĮ „Turto bankas“ atstovų, Vilniaus miesto savivaldybės atstovo, Lietuvos architektų sąjungos atstovo, Teisingumo ministerijos atstovo, „Vilnius connect“ projekto atstovo, nepriklausomo užsienio vertintojo. Komisija vertins kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams, Lukiškių kalėjimo įveiklinimo problematikos ir aktualumo suvokimą, nurodytas kompetencijas ir patirtį.

Paraiškų teikimo terminas: kandidatai(ės) turi atsiųsti nurodytą informaciją ir dokumentus iki š.m. vasario 3 dienos (imtinai) į lukiskes@turtas.lt 

Kontaktinis asmuo: projekto kuratorė Inga Urbonaitė-Vadoklienė, mob. tel. 8-69663082, el. paštas: inga.urbonaite-vadokliene@turtas.lt 

PRIEDAI:

Kandidato paraiška

Techninė užduotis

An open call to become a part of the creative team of Lukiškės Prison complex exploitation/renovation project

On behalf of the Government of the Republic of Lithuania, State Enterprise Turto bankas is preparing a study on exploitation/renovation of Lukiškės Prison and its territory. 

Lukiškės Prison, located at Lukiškės by-street 6, Vilnius, was closed on 02 July 2019, after the last prisoners were transferred. This ended more than a 100 years of history of this Complex being a prison and opened a new significant page of Vilnius architecture and history.

In order to find the best solution for the Complex exploitation/renovation, a creative team of professionals is going to be selected to look for the best ideas, taking into account the expectations and needs of various stakeholders, the ideas expressed, the current state analysis results, and related foreign and local practices.

An interdisciplinary creative team will be formed, consisting of architects, creators, real estate development strategists, business strategists, sociologists, anthropologists and philosophers. They will be assisted by cultural heritage specialists, stakeholders, representatives of the Government of the Republic of Lithuania and Vilnius City Municipality.

The creative team will participate in various meetings and creative discussions with interested groups, experts, professionals and representatives of different institutions. They will generate ideas during the creative workshop this year on 2-6 March (specific meeting days are selected when the team is formed).

Members of the creative team will be selected through an open call, therefore, we invite anyone interested to apply for the following positions:              

4 Architects

4 Creators (Representatives of creative industries)

3 Real estate development strategists

2 Business strategists

2 Sociologist/Anthropologists/Philosophers

3 Architecture students

Members of the interdisciplinary creative team will be selected by a commission consisting of the representatives of the State Enterprise Turto bankas, a representative of Vilnius City Municipality, a representative of the Lithuanian Union of Architects, a representative of the Ministry of Justice and a representative of the “Vilnius connect” project. The commission will evaluate the candidates’ compliance with the requirements, the understanding of the issues and relevance of Lukiškės Prison exploitation/renovation, their competencies and experience.

Deadline for application submission: Candidates must send the following information and documents until 03 February 2020 (inclusive) to lukiskes@turtas.lt .

Contact person: Project curator Inga Urbonaitė-Vadoklienė, tel No. 8-69663082, e-mail: inga.urbonaite-vadokliene@turtas.lt

Annexes:

Candidate’s Application Form

Technical Task


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions