KONKURSO TURTO STRATEGIJOS IR PLĖTROS DEPARTAMENTO STRATEGIJOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO ANALITIKO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. vasario 5 d.

Strategijos ir analizės skyriaus vyriausiojo analitiko (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1000 Eur (neto).

Darbo pobūdis:

 • analizuoti ir teikti siūlymus dėl valstybės institucijų valdomų pastatų perdavimo;
 • atlikti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo analizę ir efektyvumo vertinimą;
 • rengti teisės aktų nustatyta tvarka apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimus, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir funkcijoms atlikti, normatyvais ir kitais norminiais aktais;
 • vertinti savivaldybių prašymų dėl Turto banko patikėjimo teise valdomo turto perdavimo jų nuosavybėn atitikimą reikalavimams, teikti siūlymus dėl objekto reikalingumo valstybės funkcijoms vykdyti bei rengti reikalingų sprendimų projektus;
 • vertinti kitų subjektų prašymus dėl Turto banko patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti bei rengti reikalingų sprendimų projektus;
 • teikti siūlymus dėl turto pardavimo, nuomos ar suteikimo panaudai tikslingumo;
 • teikti pasiūlymus dėl valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių ir normatyvų tobulinimo;
 • periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) dalyvauti formuojant administracinės paskirties nekilnojamojo turto portfelio ir perimamo nekilnojamojo turto strategijas;
 • pagal kompetenciją inicijuoti, rengti ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, siekiant efektyvesnio ir racionalesnio nekilnojamo turto valdymo;
 • pagal kompetenciją teikti informaciją, reikalingą metinei valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitai parengti.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto rinkos tyrimų, vertinimo, vystymo, NT portfelio valdyme;
 • alternatyvų vertinimo, kaštų bei naudos analizės patirtis;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių turto valdymą ir administravimą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
 • nekilnojamojo turto efektyvumo rodiklių, standartų, normatyvų rengimo patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (auditoriaus kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (atestatas / pažymėjimas));
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/strategijos-ir-analizes-skyriaus-vyriausiasis-analitikas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1000-eur-neto-322;630490.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. vasario 18 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions