KONKURSO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. vasario 5 d.

Sutarčių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto).

Darbo pobūdis:

 • kaupti, sisteminti bei analizuoti iš Departamento Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus regionų grupių (toliau – Grupės) viešųjų pirkimų inicijavimui gautą informaciją;
 • apibendrinti iš Grupių viešųjų pirkimų inicijavimui gautą informaciją dėl turto administravimo, priežiūros bei kitų paslaugų įsigijimo;
 • organizuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų procesų įgyvendinimą Grupėse;
 • vykdyti Grupėse atliekamų Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų procesų stebėseną, teikti siūlymus Skyriaus vadovui dėl šių procesų gerinimo;
 • atlikti Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų procesų, vidinių tvarkų analizę, inicijuoti jų atnaujinimą, siekiant Turto valdymo ir klientų aptarnavimo Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų procesų gerinimo;
 • rengti Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų viešųjų pirkimų proceso kokybės standartus bei užtikrinti šių standartų taikymą atliekant Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus funkcijų vykdymui reikalingus viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoti Grupėse viešųjų pirkimų inicijavimo proceso palaikymo funkcijas ir koordinuoti jų tinkamą bei savalaikį įgyvendinimą;
 • teikti pagalbą Grupių darbuotojams rengiant viešųjų pirkimų inicijavimo dokumentus;
 • rengti mokymų medžiagą ir vesti mokymus Grupių darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauti nustatant ir vertinant Skyriaus veiklos rizikas, teikti siūlymus dėl rizikų valdymo priemonių taikymo;
 • dalyvauti rengiant Skyriaus veiklos efektyvumo nustatymo principus ir įrankius bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
 • nagrinėti Turto bankui adresuotus ir Vyriausiajam specialistui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei rengti į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugoti su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoti šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • periodiškai atsiskaityti Skyriaus vadovui už Vyriausiajam specialistui pavestų užduočių vykdymą;
 • atstovauti Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai (toliau – Pavaduotojas veiklai), Departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo pavedimu;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdyti kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto valdymo ir /ar administravimo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir turto valdymą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumas:

 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
 • paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų centralizavimo ir mokymų vedimo patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

http://portalas.vtd.lt/lt/sutarciu-administravimo-skyrius-vyriausiasis-specialistas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1500-eur-bruto-322;630700.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. vasario 19 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions