KONKURSO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. kovo 25 d.

Sutarčių administravimo skyriaus vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1842 Eur (bruto).

Darbo pobūdis:

 • organizuoja Sutarčių administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) darbą taip, kad Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • atlieka Skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrina Skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • planuoja, organizuoja, kontroliuoja Skyriaus biudžeto sudarymą ir kontroliuoja jo vykdymą;
 • organizuoja sprendimų projektų dėl turto perdavimo naudotis pagal panaudos sutartis rengimą ir jų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir užtikrina informacijos apie turto sąnaudas teikimą Turto banko informacinėms sistemoms;
 • kontroliuoja sąskaitų už suteiktas paslaugas gavimą ir užtikrina gautų PVM sąskaitų – faktūrų ir / ar kitų mokėjimo dokumentų atitikimą sutarčių sąlygoms;
 • organizuoja mokesčių už suteiktas paslaugas (pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras) Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų naudotojams apskaičiavimą ir paslaugų paskirstymo suvestinių pagal objektus teikimą Finansų departamento Apskaitos skyriui užtikrina prie Apskaitos skyriaus išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų suteiktų paslaugų detalizavimo rengimą ir teikimą pastatų naudotojams;
 • organizuoja ikiteisminį skolų susigrąžinimą iš Turto banko patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto naudotojų;
 • užtikrina duomenų sisteminimą bei administravimą duomenų bazėse;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Skyriui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • inicijuoja su Skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su Skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai (toliau – Pavaduotojas veiklai), Departamento direktoriaus nurodymu dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • esant reikalui rengia medžiagą Turto banko valdybos posėdžiams;
 • rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu Skyriaus darbuotojams, taip pat jų kvalifikacijos kėlimu, atestavimu, teikia Turto banko generaliniam direktoriui ir (ar) Pavaduotojui veiklai, ir (ar) Departamento direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ar atsakomybės taikymo;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas technologijų ar socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis (išimtis gali būti taikoma tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas gali būti perkeliamas kitas Turto banko darbuotojas neorganizuojant konkurso, jeigu kandidatas atitinka kitus šiai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau neturi numatytos vadovaujamo darbo patirties);
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • geri darbų planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • nekilnojamojo turto priežiūros organizavimo patirtis;
 • sutarčių arba mokėjimų administravimo patirtis;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/sutarciu-administravimo-skyriaus-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1842-eur-bruto-322;639690.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. balandžio 7 d. imtinai;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370695 30682, mob. tel. +370678 08999

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions