KONKURSO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VILNIAUS REGIONO GRUPĖS NT VALDYTOJO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. gegužės 19 d.

Vilniaus regiono grupės NT valdytojo (-os) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto) (priklausomai nuo patirties).

Darbo pobūdis:

 • palaiko ryšį su Turto banko valdomo nekilnojamojo turto naudotojais, siekia suprasti jų lūkesčius ir problemas, esant poreikiui, kreipiasi į atitinkamus Turto banko struktūrinius padalinius arba pats imasi priemonių problemoms spręsti;
 • perduoda informaciją Turto valdymo departamento Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus Vilniaus regiono grupės (toliau – Grupė) techninės priežiūros vadovams dėl paslaugų reikalingumo ir būtinumo, prekių ir darbų įsigijimo nekilnojamojo turto objektų priežiūrai (eksploatacijai) užtikrinti ir kitoms paslaugoms teikti, valdant, naudojant nekilnojamąjį turtą;
 • teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl savo žinioje esančių nekilnojamojo turto objektų pardavimo, nuomos ar suteikimo panaudai tikslingumo;
 • atstovauja Turto banką atitinkamo regiono įvairiose įstaigose ir institucijose, kiek to reikia funkcijų įgyvendinimui;
 • dalyvauja pastatų, statinių modernizavimo atnaujinimo projektų rengimo grupėse, savo kompetencijos ribose teikdami pasiūlymus;
  tvarko ir sistemina duomenis apie Turto banko patikėjimo teise valdomą turtą Turto banko informacinėse sistemose;
 • renka ir sistemina informaciją Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų valdymo klausimais;
 • inicijuoja NT valdytojui priskirtų nekilnojamojo turto objektų draudimą;
 • dalyvauja valstybės nekilnojamojo turto perėmimo procese;
 • atsižvelgia ir reaguoja į turto naudotojų pastebėjimus dėl paslaugų teikimo bei vykdomų paslaugų kokybės;
 • organizuoja atlygintinų nekilnojamojo turto administravimo paslaugų teikimą klientams;
 • dalyvauja susitikimuose su Turto banko pastatų naudotojais valdymo, paslaugų teikimo kokybės klausimais;
 • įgyvendina klientų aptarnavimo, kokybės užtikrinimo, veiklos vertinimo, rizikų valdymo ir kitus veiklos palaikymo reikalavimus vykdant veiklą;
 • rengia objektų perdavimo-priėmimo aktus kitiems subjektams;
 • aprodo klientams Turto banko patikėjimo teise valdomus nekilnojamojo turto objektus (išskyrus objektus, skirtus parduoti);
 • derina klientui reikalingų paslaugų sąrašą, paslaugų intensyvumą, kiekius;
 • derina su klientu naudojamus plotus ir perduoda informaciją už sutarčių sudarymą atsakingiems darbuotojams;
 • inicijuoja ir derina klientų perkėlimą iš vienų patalpų į kitas, mažinant Turto banko patikėjimo teise valdomus laisvus plotus;
 • periodiškai vizituoja klientus pagal Turto banko vidaus teisės aktus;
 • įvykus avarinei situacijai renka informaciją apie nekilnojamajam turtui padarytą žalą bei atlieka kitus būtinus veiksmus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis nei aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto valdymo ir NT klientų aptarnavimo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, darbštumas, pareigingumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis statinių priežiūros ir eksploatavimo srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-regiono-grupes-nt-valdytojas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1500-eur-bruto-priklausomai-nuo-patirties-322;646130.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. birželio 1 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt, Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 695 30682, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780912, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions