KONKURSO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VILNIAUS REGIONO GRUPĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. gegužės 21 d.

Vilniaus regiono grupės techninės priežiūros vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto).

Darbo pobūdis:

 • atstovauja Turto banką atitinkamame regione įvairiose įstaigose ir institucijose, kiek to reikia funkcijų įgyvendinimui;
 • vykdo nuolatinę savo žinioje esančių NT objektų apžiūrą, jų techninę priežiūrą;
 • rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams dėl paslaugų, prekių įsigijimo NT objektų priežiūrai (eksploatacijai) užtikrinti ir kitoms paslaugoms teikti, valdant, naudojant NT;
 • savo kompetencijos ribose nagrinėja pateiktų statybos remonto darbų sąmatų techninį įvertinimą;
 • planuoja ir perduoda informaciją Skyriaus, Grupės darbuotojams apie savo funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
 • dalyvauja pastatų, statinių modernizavimo atnaujinimo projektų rengimo grupėse, savo kompetencijos ribose teikdamas pasiūlymus, kartu su kitais statybos dalyviais kontroliuoja atliekamų darbų kokybę bei atitikimus projektui, dalyvauja statybos užbaigimo komisijose;
 • rengia preliminarias pastatų, statinių remonto darbų sąmatas;
 • rengia savo žinioje esančių pastatų, statinių remonto, eksploatacijos metinius biudžetus;
 • dalyvauja valstybės NT perėmimo procese;
 • rūpinasi ir organizuoja valdomo NT priešgaisrinę, civilinę saugą;
 • kontroliuoja paslaugų tiekėjų sutartis, atliekamas paslaugas, priima atliktas paslaugas pasirašant darbų atlikimo aktą, reikalauja paslaugų tiekėjų atskaitingumo;
 • atsižvelgia ir reaguoja į turto naudotojų pastebėjimus dėl paslaugų teikimo bei vykdomų paslaugų kokybės;
 • pasibaigus nuomos ar panaudos sutartims vykdo patalpų apžiūrą ir perėmimą, vykdo patalpų perdavimą naujiems patalpų nuomininkams ar panaudos gavėjams;
 • pagal įgaliojimą pasirašo NT perdavimo-perėmimo bei grąžinimo aktus susijusius su NT nuoma, panauda;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Techninės priežiūros vadovui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio Turto banko patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo NT eksploataciją, techninę apžiūrą ir remonto darbų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdoma ir prižiūrima pastato eksploatacija;
 • teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina tinkamą Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos vėliavų iškėlimą bei nuleidimą Turto banko patikėjimo teise valdomuose pastatuose;
 • koordinuoja darbų ar paslaugų vykdymą, kurios yra susijusios su pastatų priežiūra;
 • įvykus avarinei situacijai renka informaciją apie NT padarytą žalą, koordinuoja reikiamo remonto atlikimą bei perduodama reikiamus dokumentus draudimo bendrovei;
 • esant būtinybei dalyvauja metinėje NT ir ilgalaikio turto inventorizacijoje;
 • dalyvauja susitikimuose su Turto banko pastatų naudotojais techninės priežiūros ir paslaugų sutarčių klausimais;
 • pagal kompetenciją kartu su Grupės vyriausiuoju specialistu (viešieji pirkimai) įvertina Turto banko klientų sudarytas paslaugų tiekimo sutartis;
 • įgyvendina klientų aptarnavimo, kokybės užtikrinimo, veiklos vertinimo, rizikų valdymo ir kitus veiklos palaikymo reikalavimus vykdant veiklą.                    

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas technologijos mokslų studijų srityje;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto (toliau – NT) valdymo, NT priežiūros srityje ar statybos srityje, statybos darbų vadovo, projektų vadovo;
 • pastatų, statinių konstrukcinės dalies principų, pastatų vidaus sistemų ir jų sandaros (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis, nuotekos ir t. t.), statybos procesų išmanymas;
 • geras Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių išmanymas;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, darbštumas, pareigingumas.

  Privalumai:

 • darbo su sąmatų skaičiavimo programomis patirtis;
 • darbo su „AutoCad“, „Labbis“ programomis patirtis;
 • Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas, bet kurios srities atestatas statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • asmens, atsakingo už šilumos ūkį bei elektros ūkį pažymėjimai;

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams – kursų, seminarų pažymėjimai, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-regiono-grupes-technines-prieziuros-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1500-eur-bruto-322;646710.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. birželio 4 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions