KONKURSO PREVENCIJOS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. liepos 1 d.

Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, pastovioji atlygio dalis 2646-3810 EUR (bruto))

Darbo pobūdis:

 • atlikti Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 • užtikrinti Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vidinės kontrolės sistemos veikimą;
 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti skyriaus biudžeto sudarymą ir kontroliuoti jo vykdymą;
 • kurti prevencines priemones ir įgyvendinti jas Turto banke, siekiant užkirsti kelią korupcinio pobūdžio ir / ar kitoms neteisėtoms veikoms;
 • koordinuoti Turto banko rizikų valdymo politikos įgyvendinimą;
 • atlikti nuolatinę veiklos procesų analizę, siekiant įvertinti galimą korupcinę ir / ar kitų neteisėtų veikų riziką, teikia pasiūlymus procesams tobulinti;
 • rengti ataskaitas apie korupcijos prevencijos įgyvendinimą ir teikti jas Turto banko generaliniam direktoriui ar jį pavaduojančiam darbuotojui bei Finansų departamento Planavimo ir biudžeto skyriui;
 • planuoti ir organizuoti Turto banko darbuotojų antikorupcinį švietimą, mokyti juos, kaip išvengti korupcinių veikų ir situacijų bei kaip turi būti elgiamasi susidūrus su korupcinėmis veikomis;
 • įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Turto banko vidaus teisės aktų reikalavimus ir kontroliuoti jų laikymąsi, kiek tai susiję su korupcijos ir rizikų prevencija;
 • atlikti Turto banko vidaus tyrimus, susijusius su korupcinio pobūdžio pažeidimais ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis tiriant Turto banko darbuotojų padarytas neteisėtas veikas;
 • vykdyti privačių interesų deklaracijų pateikimo VTEK kontrolę ir deklaravimo administravimą, darbuotojų konsultavimą deklaracijų pildymo klausimais;
 • atlikti kitas funkcijas, susijusias su korupcijos pasireiškimo tikimybe, korupcijos prevencija;
 • dalyvauti rengiant teisės aktų ir Turto banko vidaus teisės aktų projektus;
 • inicijuoti su Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoti pavedimų, sutarčių, susijusių su Prevencijos ir rizikų valdymo skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • esant reikalui rengti medžiagą Turto banko valdybos posėdžiams.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo;
 • ne mažesnė kaip 3 metų patirtis neteisėtų veikų prevencijos srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos, rizikų valdymo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, valstybės įmonių veiklos, viešojo administravimo, darbo santykių ir viešųjų pirkimų srityje, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • rizikų valdymo patirtis bei rizikos vertinimo metodų išmanymas;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/prevencijos-ir-riziku-valdymo-skyrius-vadovas-pastovioji-atlygio-dalis-2646-3810-eur-bruto-322;653750.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. liepos 15 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. viktorija.karpuchina@turtas.lt, jurgita.dunauskiene@turtas.lt, mob. tel. +370 615 50313, mob. tel. +370 695 30682.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions