ATRANKOS TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TEISĖS SKYRIAUS TEISĖS TAIKYMO GRUPĖS TEISININKO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 10 d.

Teisės ir administravimo departamento Teisės skyriaus Teisės taikymo grupės teisininko (-ės) pareigybė (terminuota 1,5 m. darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1503 Eur (bruto), priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas teisės krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų teisinio darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 metų patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • atstovavimo teismuose patirtis, taip pat patirtis rengiant teisės aktų projektus, sutartis, teisminių bylų įvairius procesinius dokumentus, raštus ir kitus teisinius dokumentus;
 • geras Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis statybų teisės ir/ar asmens duomenų apsaugos srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Darbo pobūdis:

 • dalyvauja rengiant Departamento ir Turto banko strateginius veiklos planus, sudarant Turto banko veiklos planus, planuojant reikalingų piniginių lėšų poreikį;
 • kontroliuoja sutarčių, susijusių su Grupei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Grupės funkcijoms vykdyti;
 • dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus bei vykdant viešųjų pirkimų procedūras, konsultuoja su šiomis procedūromis susijusiais klausimais;
 • dalyvauja statybos rangos projektų vykdyme, konsultuoja su statybų procesu susijusiais klausimais, atstovauja Turto banką santykiuose su projektuotoju, rangovu, techninės priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;
 • įgyvendina BDAR ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų praktinį taikymą ir įgyvendinimą Turto banke;
 • kontroliuoja BDAR, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi Turto banke;
 • rengia su Grupės veikla susijusių dokumentų, teikiamų Turto banko valdybai, Turto banko generaliniam direktoriui projektus;
 • pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Turto banko ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai (toliau – Pavaduotojas veiklai), Departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo ir / ar Grupės vadovo pavedimu;
 • bendradarbiauja su kitais Turto banko struktūriniais padaliniais ir darbuotojais taip, kad, jiems vykdant savo funkcijas ir priimant sprendimus, būtų užtikrintas Turto banko funkcijų vykdymas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų;
 • konsultuoja Turto banko darbuotojus dėl su Turto banko veikla susijusių teisės aktų taikymo ir teikia Turto banko darbuotojams kitą teisinę pagalbą jų veiklos Turto banke klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir sutarčių projektus, susijusius su Turto banko veikla bei atlieka kitų Turto banko struktūrinių padalinių ir / ar darbuotojų parengtų bei Turto bankui (Skyriui) pateiktų derinti teisės aktų ir sutarčių projektų teisinį vertinimą;
 • renka ir apibendrina informaciją apie kitų Turto banko struktūrinių padalinių ir / ar darbuotojų siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Turto banko veiklą, tobulinimo;
 • renka ir apibendrina informaciją apie Turto banko teiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų įstaigų ar institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
 • vykdo naujų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Turto banko veikla, priėmimo ar galiojančių teisės aktų pakeitimų stebėseną ir apie juos informuoja Turto banko darbuotojus;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atstovauja Turto banką civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose ir kitose bylose bei vykdymo procese;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Teisininkui nagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus / Grupės veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • periodiškai atsiskaito Grupės vadovui ir / ar Skyriaus vadovui bei Departamento direktoriui už Teisininkui pavestų užduočių vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus / Grupės vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Jei susidomėjote, siųskite savo CV su prierašu „Teisininkas (-ė)“ el. paštu cv@turtas.lt iki 2020 m. spalio 1 d. Jei turite klausimų, kreipkitės el. p. Jolita.Grieze@turtas.lt, tel. 8678 08999. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik į kitą etapą atrinktus kandidatus.

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV, pasibaigus atrankai, bus saugomas Turto banko vidinėje duomenų bazėje 6 mėn. su tikslu pasiūlyti Jums dalyvauti kitose atrankose. Bet kokia pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama Turto banko atsakingiems darbuotojams tik tokiu atveju, jei Jūs pateksite į kitą atrankos etapą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su pateiktomis sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions