Dažniausiai užduoti klausimai renginių cikle „Valstybės turto valdymo pokyčiai“

Renginys klientams Vilniuje
Pranešimas paskelbtas 2020 m. spalio 21 d.

 2020 m. rugsėjo 29-spalio 13 d. valstybės turto priežiūrą vykdanti valstybės įmonė Turto bankas organizavo renginių ciklą „Valstybės turto valdymo pokyčiai“. Institucijų atstovai aktyviai uždavinėjo klausimus, o Turto banko specialistai parengė atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Kviečiame susipažinti!

1. 

Ar Turto bankas užtikrins patalpų pritaikymą, pvz., archyvui, administracinei veiklai? 

 Turto bankas užtikrins patalpų remontus ir pritaikymus nuomininkų veiklaiPlanuojama sudaryti remontų sąrašuskurie bus pagrįsti kriterijaisRemontų sąrašai bus viešinami Turto banko internetiniame puslapyje www.turtas.lt. 

2. 

Jei dėl specialios veiklos bus reikalinga atlikti patalpų remontą, pritaikant patalpas naudotojui. Ar Turto bankas atliks remontą už nuomos mokestį? Ar naudotojas turės apmokėti atskirai? 

 Specifiniai nuomininkų poreikiai, pvz, laboratorijų įrengimas, turėtų būti finansuojami nuomininko lėšomis. 

3. 

Kaip bus su patalpomis, kurios neatitinka higienos reikalavimų, pvz., vasara patalpose yra labai karšta. Kaip bus dėliojami prioritetai kondicionieriams įrengti? 

 Turto bankas, atsakingas, kad visais atvejais patalpos atitiktų teisės aktų konkrečios paskirties patalpoms nustatytus reikalavimus. 

4. 

Nuo 2021 m. bus pasirašomos žemės nuomos ar panaudos sutartys? 

 Turto bankui perėmus patikėjimo teise valdyti valstybinės žemės sklypus (ar jų dalis) reikalingus patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui eksploatuoti,  valstybinės žemės panaudos sutartys su centralizuotai valdomo nekilnojamojo turto naudotojais bus sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428. Jau sudarytų valstybinės žemės panaudos sutarčių pakeitimai bus rengiami, turto naudotojams sudarius su Turto banku turto nuomos sutartis, anksčiau sudarytų nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pagrindu. 

5. 

Kada Turto banko klientai gali tikėtis valymo standarto starto? 

Turto banko klientams Valymo standartas bus pradėtas taikyti tuomet, kai baigsis šiuo metu galiojančios valymo paslaugų sutartys ir bus organizuojamas sekantis šių paslaugų pirkimas. 

6. 

Ar tvarkant pastatų aplinką bus užtikrinamas prieinamumas neįgaliesiems?  

 Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas, įgyvendinant naujų pastatų statybos ir esamų modernizavimo darbus, prioritetą skiria fizinės aplinkos pritaikymui neįgaliesiems. 

7. 

Ar bus ir kaip bus sprendžiamos parkingo problemos nuo 2021 m.? 

Turto bankas sieks standartizuoti esminius parkavimo aikštelių sprendinius, todėl spręs parkavimo aikštelių sužymėjimo, užkardų pastatymo, eismo organizavimo klausimus. Jeigu iškils poreikis didinti parkavimo vietų skaičių, tokie atvejai bus nagrinėjami konkrečiuose pastatuose esančiais nuomininkais. 

8. 

Kaip bus valdomi planiniai darbai, pav. šildymo sezonui pasiruošimas ir t. t. 

Planiniai darbai Turto banke bus valdomi naudojantis IT įrankiu, kuriuo naudosis ir klientai, ir Turto banko atsakingi asmenysKlientams bus galimybė stebėti ar darbai suplanuoti ir ar vykdomi.  

9. 

Nuo panaudos prie nuomos bus pereinama nuo 2021 m. sausio 1 d. Ar bus sutarčių pasirašymo grafikas pagal institucijas? 

Šiuo metu yra rengiamas preliminarus sutarčių pasirašymo grafikas. 

10. 

Ar turto bankas pilnai prižiūrės ir žaliuosius plotus prie perimamų pastatų? 

Turto bankas vykdydamas pastatų priežiūrą įsipareigoja prižiūrimi ir žaliuosius plotus aplink perimamus pastatus. 

11. 

Ar pasikeis nuomos kaina atnaujinus pastatą? 

Ne, atnaujinus pastatą nuomos kaina nesikeis. 

12. 

Ar vidaus darbai bus derinami pagal kiekvienos įstaigos poreikį, stilių jei viename pastate dirba kelios institucijos? 

Turto bankas yra nustatęs/nustatys tik bendrojo naudojimo patalpų standartą. Patalpų, kurios bus išnuomotos, vidaus apdailos darbai bus derinami su nuomininku/nuomininkais. 

13. 

Kokie bus pastatų atnaujinimo atrankos kriterijai. Kam bus skiriamas prioritetas? Kaip tai dėliosis laike. 

Yra nustatyti pastatų atnaujinimo kriterijai, kuriais vadovaujantis bus sudaromas 10 metų pastatų atnaujinimo planas. Su kriterijais bei su planu galėsite susipažinti įmonės internetinėje svetainėje www.turtas.lt. 

14. 

Ar bus imamas mokestis už papildomai Turto banko nupirktas paslaugaskurios nėra įskaičiuotos į nuomos mokestį? 

Taip, už su nekilnojamo turto priežiūra susijusių papildomų paslaugų pirkimo organizavimą bei administravimą bus imamas mokestis. 

15. 

Kaip Turto bankas aprūpins įstaigas pastato apsauga, pastato vidaus ir lauko valymo paslaugomis atlikdami pirkimus, jei pastate bus kelios įstaigos?  

Turto bankas siekia centralizuoti pirkimus, todėl  šių paslaugų pirkimai bus atliekami pastato lygmeniu, t. y. pastato adresui. 

Visi klientai turės mokėti proporcingai savo užimam plotui už bendrų erdvių (patalpų ir teritorijos) teikiamas paslaugas, o kiekvienas klientas atskirai galės pasirinkti, kaip jam užtikrinti paslaugas savo nuomojamose patalpose – arba pirkti pačiam, arba per Turto banką (įkainius Turto bankas tikisi turėti geresnius dėl mąsto ekonomijos nei perkant pavieniams objektams), arba naudoti savo valytoją. 

16. 

Ar jau žinoma, kaip bus skaičiuojama nuomos kaina, t. y. koks bus proc. nuo turto mokestinės vertės? 

Šiuo metu projekte numatyta, kad vertės palaikymo įmoka nuo konkretaus AVNT mokestinės VĮ Registro centro vertės yra 5 proc.  

17. 

Kokie nuomos įkainiai? 

Nuomos įkainis apskaičiuojamas, pagal formulę: 

Nuomos įkainis  

EUR/m²  

 

Atlygis 

 (0.41 EUR/m²)  

 

Vertės palaikymo dedamoji  

((5 %* × Mokestinė vertė) ÷ 12 mėn. ÷ Pastato nuomotinas plotas) 

 +  

Atnaujinimo dedamoji  

((Investicijos vertė ÷ Išsimokėjimo terminas ÷ Pastato nuomotinas plotas) × Nuomininko ploto) 

 

Čia: 

* – nepatvirtintas dydis 

Pastato nuomotinas plotas – Bendras pastato plotas – Nenuomotinas plotas (šilumos punktai, vandens apskaitos mazgai ir kt.) 

18. 

Ar Turto bankas užtikrins pats patalpų poreikį regionuose ar bus galimybė ir patiems klientams išsinuomoti patalpas? Tuomet koks mokestis bus Turto bankui, jei patalpas išsinuomos pats naudotojas? 

Turto bankas pagal poreikį klientui visada pasiūlys turimas laisvas patalpas regione. Jei Turto bankas negalės klientui pasiūlyti tinkamų patalpų, turės galimybę jas išnuomoti rinkojeNuomos kaina bus apmokama … 

19 

Ar bus viešinami paslaugų tiekėjų atsakingų asmenų kontaktai? Aktualu tais atvejais, kai nėra galimybės susisiekti su Turto banko atstovais, o įvykusi avarija ir reikia operatyvaus reagavimo. 

 Turto banko atsakingų asmenų kontaktai bus skelbiami užklausų valdymo sistemoje. Taip pat bus sudaryta galimybė visas užklausas (įskaitant ir avarijas) registruoti telefonu. 

20. 

Kas bus atsakingas už pastatų draudimą? 

Nuo 2021 m. pastatų draudimu rūpinsis Turto bankas. 

21 

Kas bus atsakingas už įrangos įsigijimą? 

Nuo 2021 m. įrangos įsigijimu rūpinsis Turto bankas.

22.  Dėl plotų, tenkančių vienam darbuotojui? 

Vadovaujantis Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodikliais, patvirtintai Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017  m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K-65 “Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir aprūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo”,  

  • Bendras plotas tenkantis vienam darbuotojui – ne daugiau 28 kv. m. 
  • Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, senos statybos pastatuose –  ne daugiau 17 kv. m. 
  • Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, naujos statybos pastatuose – ne daugiau 14 kv. m. 

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions