Atviri duomenys

Atviri duomenys − tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui.

Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio, nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (VĮ Turto bankas), pageidautina – su aktyvia nuoroda ( www.turtas.lt )

Šiame skyriuje skelbiami šie atviri duomenys:

Informacija apie VĮ Turto banko viešo elektroninio aukciono būdu parduotą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: aukciono data, nekilnojamojo turto pavadinimas, nekilnojamojo turto adresas, nekilnojamojo turto unikalus numeris, sutarties šalis (pirkėjas (išskyrus fizinių asmenų duomenys), nekilnojamojo turto pradinė kaina bei pardavimo kaina.

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 (TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15252) ir Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 1998-05-12 Nr. VIII-729 (Žin. 1998, Nr. 54-1492, i. k. 0981010ISTAVIII-729). Lentelėje nurodytas VĮ Turto banko generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo patvirtintos viešo elektroninio aukciono sąlygos, data ir numeris.

Duomenys teikiami XLS/XLSX formatu.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 Apie VĮ Turto banko parduotus privatizavimo objektus (parduodamo turto pavadinimas, pirkimo/pardavimo sutarties data, pradinė kaina, pardavimo kaina). Duomenys teikiami XLS/XLSX formatu

2021

2020

2019

2018

2017

2016


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions