Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa

Valstybės įmonės Turto banko etikos kodeksas

Valstybės įmonės Turto banko korupcijos prevencijos programa 2019-2020 m.

Valstybės įmonės Turto banko korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2019-2020 m. 

Valstybės įmonės Turto banko nulinės tolerancijos korupcijai politika 

Dovanojimo politika

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. pakeitimus (2016-11-08 redakcija, įst. Nr. XII-2742) įsigaliojusius 2017 m. sausio 1 d., kurie numato, kad valstybės įmonėse (6 str. 2 d.) iki kiekvienų metų III ketvirčio turi būti nustatomos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (6 str. 3 d.). Atsižvelgiant į šiuos minėto įstatymo pakeitimus valstybės įmonėje Turto banke 2017 m. III ketvirtyje nustatytos įmonės veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ustatymo valstybės įmonėje Turto banke 2019 09 17

Korupcijos rizikos analizė

 Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės, ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Valstybės įmonės Turto banko veiklos srityje korupcijos rizikos analizė 2016 m. nebuvo atlikta.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

 Informacija bus skelbiama, kai bus atliktas teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 5 d. išdėstytos nuostatos, kad į pareigas skiriantis ar teikiantis subjektas patvirtina ir savo interneto svetainėje paskelbia sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją. Į šį sąrašą įtraukiamos visos bent vieną iš LR Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalyje nurodytų požymių atitinkančios pareigybės, taip pat į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto sprendimu – kitos viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų pareigybės. VĮ Turto banko pareigybių, dėl kurias siekiančių užimti asmenų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją, sąrašas patvirtintas 2022 m. sausio 11 d. VĮ Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu Nr.P1-14.

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos vykdymą

Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos: 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Valstybės įmonės Turto banko darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje

Įmonė dalyvauja   „Skaidrumo akademijos“ renginiuose, kurios tikslas – suvienyti korupcijos prevencijos ekspertus, atsakingas ir suinteresuotas institucijas bei paskatinti jas dalintis gerąja patirtimi.

Kiti mokymai

2020-09-29 Verslo skaidrumo forumas 

2021-02-18 Pranešėjų apsaugos forumas  

Paruošti web mokymai įmonės darbuotojams „Viešų ir privačių interesų deklaravimas – 6 etapai“

2021-03-08, 2021-04-16, 2021-04-22 Vidiniai mokymai departamentų darbuotojams

2014 m. Finansų ministerijos mokymo centro organizuotas seminaras “Korupcijos prevencija. Korupcijos rizikos valdymas” (dalyvavo 1 darbuotojas);

2015 m. Finansų ministerijos mokymo centro organizuotas seminaras “Korupcijos rizika Europoje. Antikorupcinis teisės aktų vertinimas” (dalyvavo 1 darbuotojas);

2017-02-24 Finansų ministerijos mokymo centro organizuotas seminaras “Korupcijos prevencija: taikomos priemonės ir socialoginiai tyrimai” (dalyvavo 1 darbuotojas);

2017-05-18 Metodinės pagalbos renginys organizuotas Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, skirtas suteikti įmonėms žinių, reikalingų antikorupcinei aplinkai kurti, supažindinti įmones su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisiniu reglamentavimu, metodika bei rekomendacijomis (dalyvavo 2 darbuotojai);

2018-03-15,23 prevencijos pareigūno organizuotas seminaras “Profesinė etika ir korupcijos prevencija” (dalyvavo 50 darbuotojų).

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

 Informacija rengiama.

Pranešimai apie korupciją

Informaciją apie pažeidimus valstybės įmonėje Turto banke galite pateikti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu pranesk@turtas.lt.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, interneto svetainėje http://www.stt.lt.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje, adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija arba http://www.skaidrumolinija.lt/.

Pastaba dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), atsižvelgdama į 2018 m. birželio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 5, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo1 (toliau – įstatymas ) nuostatų svarbą, nori atkreipti dėmesį ir priminti, kad nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką – žr. čia.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti teikiami:

Darius Zasas, tel. 8 618 00 563, el. paštas darius.zasas@turtas.lt


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions