Viešieji pirkimai

2022 metai


SKELBIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ANYKŠČIUOSE NUOMOS PIRKIMO

Administracinių patalpų Anykščiuose nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės patalpos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).

Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys: Klientų aptarnavimo skyriaus Turto nuomos vadovė Aida Čeičienė, tel. 8 674 42800, el. p. aida.ceiciene@turtas.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: laikraštyje „Anykšta“, www.aruodas.lt, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje https://vaikoteises.lt/apie-tarnyba/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/, ir šiame Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje https://www.turtas.lt/lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, Vilniuje, kabinete Nr. 102 arba siunčiami paštu, VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, 01402 Vilniuje. Pasiūlymai turi būti gauti iki 2022 m. balandžio 11 d. iki 13:00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: nurodyta Nuomos pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti Nuomos pirkimo sąlygose.

Pridedama:

Nuomos pirkimas pirkimo sąlygos

Nuomos sutarties projektas

Pasiūlymo forma

 

2021 metai

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 82 str. 2 d. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai informuojame, kad Valstybės įmonė Turto bankas, adresas Kęstučio g. 45, Vilnius, įmonės kodas 112021042 (toliau – Perkančioji organizacija), numato pirkti valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugas.

Perkančioji organizacija yra įsigijusi valymo standartą, parengtą pagal Perkančiosios organizacijos poreikius, kuriuo vadovaudamiesi bus pakeltas Perkančiosios organizacijos valdomų objektų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų lygis. Valymo standarte išsamiai aprašyti valymo lygiai ir reikalavimai jiems, tiksliai apibrėžtos sankcijos už kokybės lygio neatitikimą. CPO kataloge perkamų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų pagal valymo standartą nėra.

Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija nepirks valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų per CPO, o sukurs dinaminę pirkimų sistemą šių paslaugų pirkimui.

2020 metai


SKELBIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ UTENOS MIESTE NUOMOS PIRKIMO

 

Administracinių patalpų Utenos mieste nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės patalpos Užimtumo tarnybos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).

Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys: Parduodamo turto administravimo skyriaus Turto nuomos grupės vadovė Aida Čeičienė, tel. 8 674 42800, el. p. aida.ceiciene@turtas.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: laikraštyje „Utenos diena“, www.aruodas.lt ir šiame Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, Vilniuje, kabinete Nr. 102 arba siunčiami paštu, VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, 01402 Vilniuje. Pasiūlymai turi būti gauti iki 2021 m. sausio 15 d. iki 11:00 val.

Vykdant nuomos pirkimą gautas suinteresuoto kandidato prašymas pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą mažiausiai iki 2021 m. sausio 15 d.

Perkančioji organizacija išanalizavus gautą prašymą, ir atsižvelgdama į tai, jog Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbtas karantinas priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2020 m. gruodžio 23 d. 11:00 val. į 2021 m. sausio 15 d. 11:00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: nurodyta Nuomos pirkimo sąlygose.

Nuomos sąlygose pakoreguotas Utenos miesto autobusų stoties adresas iš K. Donelaičio g. 30, Utena į A. Baranausko g. 7, Utena. Nuomos pirkimo sąlygų aktuali redakcija skelbiama šiame Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti Nuomos pirkimo sąlygose.

Pridedama: Nuomos pirkimas_Pirkimo sąlygos,  Nuomos sutarties projektas ir Pasiūlymo forma.


Atviras kvietimas dalyvauti Lukiškių kalėjimo komplekso kūrybinės komandos atrankoje

VĮ „Turto bankas“, Lietuvos Respublikos vyriausybės pavedimu, rengia Lukiškių kalėjimo ir teritorijos įveiklinimo galimybių studiją.

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, esantis Lukiškių skg. 6, Vilniuje, buvo uždarytas 2019 liepos 2 d., iš jo į kitas įkalinimo įstaigas išgabenus paskutinius ten kalėjusius kalinius. Taip baigėsi daugiau nei 100 metų besitęsusi šio komplekso kaip kalėjimo istorija ir atverčiamas naujas reikšmingos Vilniaus architektūrinės ir istorijos dalies puslapis.

Siekiant rasti geriausią komplekso pertvarkos sprendimą, renkama kūrybinė profesionalų komanda, kuri, atsižvelgdama į įvairių suinteresuotų grupių lūkesčius bei poreikius, išsakytas idėjas, esamos būklės analizės rezultatus, gerąją užsienio bei vietos patirtį, ieškos geriausios komplekso transformacijos idėjos.

Formuojama tarpdisciplininė kūrybinė komanda, kurią sudarys architektai, kūrybininkai, nekilnojamojo turto vystymo strategai, verslo strategai, sociologai, antropologai, filosofai. Jiems talkins ir įžvalgomis dalinsis kultūros paveldo specialistai, suinteresuotų grupių atstovai, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

Kūrybinė komanda dalyvaus įvairiuose susitikimuose ir kūrybinėse diskusijose su suinteresuotomis grupėmis, ekspertais, įvairių institucijų specialistais bei atstovais, generuos idėjas kūrybinių dirbtuvių metu š.m. kovo 2-6 dienomis (konkrečios darbo dienos derinamos suformavus komandą).

Kūrybinės komandos nariai bus atrinkti atviro kvietimo būdu, todėl kviečiame visus susidomėjusius teikti paraiškas į šias pozicijas:

4 architektai
4 kūrybininkai (kūrybinių industrijų atstovai)
3 nekilnojamojo turto vystymo strategai
2 verslo strategai
2 sociologai/antropologai/filosofai
3 architektūros studentai

Tarpdisciplininės kūrybinės komandos narius atrinks komisija, sudaryta iš VĮ „Turto bankas“ atstovų, Vilniaus miesto savivaldybės atstovo, Lietuvos architektų sąjungos atstovo, Teisingumo ministerijos atstovo, „Vilnius connect“ projekto atstovo, nepriklausomo užsienio vertintojo. Komisija vertins kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams, Lukiškių kalėjimo įveiklinimo problematikos ir aktualumo suvokimą, nurodytas kompetencijas ir patirtį.

Paraiškų teikimo terminas: kandidatai(ės) turi atsiųsti nurodytą informaciją ir dokumentus iki š.m. vasario 3 dienos (imtinai) į lukiskes@turtas.lt 

Kontaktinis asmuo: projekto kuratorė Inga Urbonaitė-Vadoklienė, mob. tel. 8-69663082, el. paštas: inga.urbonaite-vadokliene@turtas.lt 

PRIEDAI:

Kandidato paraiška

Techninė užduotis

An open call to become a part of the creative team of Lukiškės Prison complex exploitation/renovation project

On behalf of the Government of the Republic of Lithuania, State Enterprise Turto bankas is preparing a study on exploitation/renovation of Lukiškės Prison and its territory. 

Lukiškės Prison, located at Lukiškės by-street 6, Vilnius, was closed on 02 July 2019, after the last prisoners were transferred. This ended more than a 100 years of history of this Complex being a prison and opened a new significant page of Vilnius architecture and history.

In order to find the best solution for the Complex exploitation/renovation, a creative team of professionals is going to be selected to look for the best ideas, taking into account the expectations and needs of various stakeholders, the ideas expressed, the current state analysis results, and related foreign and local practices.

An interdisciplinary creative team will be formed, consisting of architects, creators, real estate development strategists, business strategists, sociologists, anthropologists and philosophers. They will be assisted by cultural heritage specialists, stakeholders, representatives of the Government of the Republic of Lithuania and Vilnius City Municipality.

The creative team will participate in various meetings and creative discussions with interested groups, experts, professionals and representatives of different institutions. They will generate ideas during the creative workshop this year on 2-6 March (specific meeting days are selected when the team is formed).

Members of the creative team will be selected through an open call, therefore, we invite anyone interested to apply for the following positions:              

4 Architects

4 Creators (Representatives of creative industries)

3 Real estate development strategists

2 Business strategists

2 Sociologist/Anthropologists/Philosophers

3 Architecture students

Members of the interdisciplinary creative team will be selected by a commission consisting of the representatives of the State Enterprise Turto bankas, a representative of Vilnius City Municipality, a representative of the Lithuanian Union of Architects, a representative of the Ministry of Justice and a representative of the “Vilnius connect” project. The commission will evaluate the candidates’ compliance with the requirements, the understanding of the issues and relevance of Lukiškės Prison exploitation/renovation, their competencies and experience.

Deadline for application submission: Candidates must send the following information and documents until 03 February 2020 (inclusive) to lukiskes@turtas.lt .

Contact person: Project curator Inga Urbonaitė-Vadoklienė, tel No. 8-69663082, e-mail: inga.urbonaite-vadokliene@turtas.lt

Annexes:

Candidate’s Application Form

Technical Task


2019 metai


Dėl turto vertinimo viešųjų pirkimų sąlygų

Turto bankas skelbia išankstines konsultacijas dėl nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų viešųjų pirkimų. Savo pasiūlymus ir pastabas siųskite Alvydai Ruzgalaitei (Alvyda.Ruzgailaite@turtas.lt) iki spalio 8 d. 12 val.                I dalis kaina   II dalis kaina


Dėl Lukiškių techninės užduoties aptarimo

2019 rugsėjo 26 d., 10 val., Vilniaus g. 16 (Vilnius) vyks Lukiškių kalėjimo pastatų ir teritorijos panaudojimo koncepcijos parengimo techninės užduoties aptarimas. Susitikimo metu bus pristatyti pirminiai pasiūlymai, taip pat vertinimo kriterijai. 
Kviečiame suinteresuotas puses dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę.

LUKIŠKIŲ KALĖJIMO PASTATŲ IR TERITORIJOS PANAUDOJIMO KONCEPCIJOS PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO METODIKA

PASTABŲ DERINIMAS

RAŠTAS DĖL LUKIŠKIŲ KONCEPCIJOS SUDERINIMO TM


2019-08-07 Pagrindimas dėl CPO


VĮ Turto banko pagrindimas dėl CPO


VĮ Turto banko mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės


2018 metai


2018 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė

  • Susipažinti su skelbiamais techninių specifikacijų projektais galite čia
  • Skelbimus apie vykdomus Valstybės įmonės Turto banko viešuosius pirkimus rasite čia

2017 metai


Informacija apie neskelbiamus viešuosius pirkimus

Pirkimo pavadinimas: STATYBINIŲ IR STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR IŠVEŽIMO, ADRESU JUOZAPAVIČIAUS PR. 17B, KAUNAS, PASLAUGŲ PIRKIMAS (SUPAPRASTINTAS NESKELBIAMAS PIRKIMAS)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. liepos 10 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie pirkimo pabaigą

Informacija apie skelbiamus viešuosius pirkimus

Pirkimo pavadinimas: VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO SAKALINĖS K., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMAS – PIRKIMAS PASIBAIGĖ ATMETUS VISUS PASIŪLYMUS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. liepos 14 d. 8 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie pirkimo nutraukimą

Pirkimo pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, VASARIO 16-OSIOS G. 6, TAURAGĖJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS IR ENERGIJOS TAUPYMO PASLAUGOS BEI STATYBOS DARBAI
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. birželio 28 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: Pastato (Sietyno g., Vilniuje,) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas – PIRKIMAS NUTRAUKTAS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. birželio 6 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie pirkimo nutraukimą

Pirkimo pavadinimas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ ESANČIŲ ADRESU DIDŽIOJI G. 38, VILNIUS, KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR BYLOS (-Ų) PARENGIMO BEI PAKITIMŲ UŽREGISTRAVIMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE PASLAUGŲ PIRKIMAS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. gegužės 29 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus

Informacija apie sudarytas sutartis  

Pirkimo pavadinimas: STATYBINIŲ IR STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR IŠVEŽIMO, ADRESU JUOZAPAVIČIAUS PR. 17B, KAUNAS, PASLAUGŲ PIRKIMAS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. gegužės 26 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus

Pirkimo pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, esančio T. Ševčenkos g. 13, Vilniuje, rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. birželio 8 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia:

Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis


Pirkimo pavadinimas: Pastatų, statinių, inžinerinių statinių, patalpų, butų ir jiems priskirtų žemės sklypų rinkos vertės nustatymo ir nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. gegužės 12 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato Ozo g. 4a, Vilniuje, papildomų statybos darbų pirkimas (supaprastintas neskelbiamas pirkimas apklausos būdu)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. gegužės 5 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia:

Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytą sutartį


Pirkimo pavadinimas: Akcijų paketo vertinimo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. gegužės 4 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. kovo 30 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: Pastatų, statinių, inžinerinių statinių, patalpų, butų ir jiems priskirtų žemės sklypų rinkos vertės nustatymo ir nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. kovo 13 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: A-95 markės benzino ir dyzelino pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. vasario 21 d. 13 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: Valstybės turto informacinės paieškos sistemos modifikavimo ir palaikymo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. vasario 17 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo pavadinimas: Kompleksinio pastato (Pagubės g. 63, Vilnius) techninio projekto papildymas, darbo projekto rengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo darbų, pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. sausio 17 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

2016 metai

2017 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė

2017 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė

Techninių specifikacijų projektai

Techninių specifikacijų projektai


Informacija apie skelbiamus viešuosius pirkimus

Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo bei žemės sklypų planų, kuriuose nustatytos dalys, reikalingos statinių ar įrenginių eksploatavimui, paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 20 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Pirkimo pavadinimas: Lengvųjų automobilių pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 12 d. 11 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: A-95 markės benzino pirkimas – PIRKIMAS NUTRAUKTAS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. gruodžio 8 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Pirkimo pavadinimas: Reabilitacijos centro, esančio Karaimų g. 73A, Trakuose, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. rugsėjo 13 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: Valstybės turto informacinės paieškos sistemos naudojamos programinės įrangos licencijų palaikymo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 25 d. 13 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: Valstybės turto informacinės paieškos sistemos naudojamos programinės įrangos licencijų palaikymo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. birželio 10 d. 13.00 val.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: VTIPS (Valstybės turto informacinės paieškos sistemos) modifikavimo ir palaikymo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. birželio 10 d. 13.00 val.
Daugiau žr. čia:  Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: Interneto ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. gegužės 24 d. 13 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: Vilniaus koncertų ir sporto rūmų (Rinktinės g. 1, Vilniuje) pritaikymo kongresų, konferencijų ir kitų kultūrinių renginių veiklai darbų pirkimas – PIRKIMAS PASIBAIGĖ ATMETUS VISUS PASIŪLYMUS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. gegužės 9 d. 13 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Pirkimo pavadinimas: Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas – PIRKIMAS NUTRAUKTAS
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. vasario 17 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Skelbimas apie pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus

Informacija apie neskelbiamus viešuosius pirkimus

Pirkimo pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, esančio Vaidoto g. 209, Kaune, kapitalinio remonto papildomų darbai su techninio darbo projekto korektūros paslaugomis pirkimas (supaprastintas neskelbiamas pirkimas apklausos būdu)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. rugpjūčio 26 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo pavadinimas: Administracinių patalpų valymo paslaugų pirkimas (4 objektai)
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. balandžio 21 d. 14 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją
Informacija apie sudarytą sutartį
Pirkimo pavadinimas: Geofizinių tyrimų duomenų analizės paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas:  2016 m. balandžio 4 d. 11 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją
Informacija apie sudarytą sutartį
Pirkimo pavadinimas: Ligoninės, esančios Žygimantų g. 8, Vilniuje, rekonstravimo papildomų darbų ir su jais susijusių darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2016 m. sausio 22 d. 10 val. 00 min.
Daugiau žr. čia: Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytus laimėtojus
Informacija apie sudarytas sutartis

Suvestinė informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus

Informacija apie 2016 m. atliktus mažos vertės pirkimus

Informacija apie 2017 m. atliktus mažos vertės pirkimus

Pirkimų ataskaitos

Viešųjų pirkimų ataskaitos

 

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions