Darnumas

Formuodamas savo darnumo politiką, Turto bankas ypatingą dėmesį skiria aplinkosaugai ir klimato saugai bei darniems darbo santykiams.

Aplinkosauga ir klimato sauga

Siekdama užtikrinti efektyvų energijos panaudojimą valdomuose pastatuose, vykdomuose statybos projektuose įmonė atlieka išsamius energijos vartojimo auditus. Tai leidžia priimti tinkamus sprendimus ir sumažinti poveikį aplinkai.

Planuojama, kad jau nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems Turto banko administruojamiems objektams centralizuotai bus tiekiama tik iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija. Turto banko administruojami pastatai per metus vidutiniškai suvartoja apie 20 tūkst. megavatvalandžių (MWh) elektros energijos. Tad perėjimas prie žaliosios elektros energijos, ženkliai prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimo.

Darnūs darbo santykiai

Žmogaus teisės. Įmonė kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, pasisako už teisingą atlygį nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, socialinės padėties, negalios ar kt. (tuo tikslu sukurta Atlygio politika

Taip pat netoleruojamas bet kokia forma galimas smurtas, priekabiavimas, patyčios (tuo tikslu sukurtas Etikos kodeksas). Kiekvienas iš darbuotojų gali anonimiškai pranešti bei spręsti susidariusią situaciją, siekdamas išvengti neigiamų padarinių.

Lygios teisės. Visi darbuotojai įmonėje turi lygias teises, sąlygas darbams atlikti pagal funkcijai keliamus reikalavimus, įmonė sudaro orias sąlygas, susijusias su sveikatos patikrinimu, poilsiu, atostogomis, darbuotojų sauga. Įmonė laikosi politikos, jog darbuotojui, kiek tai įmanoma, kasmetinės atostogos būtų suteiktos pagal darbuotojo pageidavimą, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir būtinumą užtikrinti tinkamą įmonės veiklą bei darbo organizavimą, tai užtikrina ir galiojanti Kolektyvinė sutartis.

Įmonė skatina kelti kvalifikaciją, numatydama aiškią kvalifikacijos kėlimo plano rengimo ir kvalifikacijos kėlimo efektyvumo vertinimo organizavimo tvarką, skatina dalyvauti mokymuose, dalinasi patirtimi.

Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetencijų ugdymu, apmokėjimu už darbą ar kitomis išmokomis, paaukštinimu pareigose įmonėje yra priimami atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir veiksnius be diskriminacijos.

Įmonėje dirba įvairaus amžiaus darbuotojai: jauniausiam darbuotojui 26, vyriausiam  – 69 m. Įmonėje dirba 38 % moterų ir 62 % vyrų. Vadovaujančiose pozicijose – moterų 48 %, vyrų – 52 %. Darbuotojams už darbą mokamas atlygis, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ar pan. kriterijų, tai priklauso tik nuo darbuotojo gebėjimų, kompetencijos, kvalifikacijos, patirties.

Įmonė yra atvira tobulėjimui: peržiūrimi procesai, darbuotojai įtraukiami ir įgalinami priimti sprendimus, teikti idėjas, siekti skaidrumo, veiklos efektyvumo bei maksimaliai aukštų rezultatų savo kompetencijos ribose. 

Daugiau informacijos apie kitas darnumo dalis Socialinėse atsakomybės gairėse.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions