Socialinės atsakomybės gairės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Turto bankas arba įmonė) skatina, kad jos darbuotojai sąžiningai ir atsakingai vykdytų savo veiklą, siektų būti kaip galima atviresniais ir naudingesniais įmonės klientams, suinteresuotosioms šalims ir visuomenei, kurtų darnius ir tvarius santykius su mus supančia aplinka. Įmonei svarbu, kokiais būdais pasiekiamas rezultatas, todėl, taikydama šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, įmonė veiklą organizuoja atsižvelgdama į viešojo intereso pirmumą, etiškus santykius su partneriais, gamtos išteklių tausojimą.
 2. Valstybės įmonės Turto banko socialinės atsakomybės gairėse (toliau — Socialinės atsakomybės gairės) nustatyti veiklos ir elgesio principai bei normos, kuriais vadovaujasi įmonės darbuotojai, įgyvendindami Turto banko misiją ir viziją, siekdami savo tikslų ir bendraudami su kolegomis, partneriais ir visuomene.
 3. Socialinės atsakomybės gairės sukurtos remiantis Jungtinių Tautų „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative) principais ir įgyvendinamos per Turto banko teisės aktus bei veikloje taikomas priemones. Darnus veiklos vykdymas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją.

II SKYRIUS

TURTO BANKO MISIJA IR VIZIJA

 1. Turto banko misija – patikimas ir profesionalus valstybės turto valdymo partneris.
 2. Turto banko vizija – vertę kuriantys valstybės turto valdymo sprendimai visuomenei.

III SKYRIUS

TURTO BANKO VERTYBĖS

 1. Turto banko vertybės mums yra aiškiai žinomos ir suprantamos, jomis vadovaujamės kasdieninėje veikloje:

Profesionalumas – kompetentingas, kokybiškas paslaugų teikimas partneriams;

Bendradarbiavimas – dirbdami kartu pasiekiame geriausio rezultato;

Atsakomybė – savo tikslų siekiame atsakingai – visuomenės, aplinkos, darbuotojų ir valstybės atžvilgiu;

Rezultatas – kuriame vertę valstybei – tvarus valdomo nekilnojamojo turto vertės didinimas.

IV SKYRIUS

TURTO BANKO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KRYPTYS

V SKYRIUS

APLINKOSAUGA IR KLIMATO KAITA

 1. Poveikio aplinkai mažinimas:
  • Turto banko priimami sprendimai privalo turėti minimalų, mažinantį ir atstatantį poveikį aplinkai. Vystant infrastruktūrinius projektus, įmonė vertina galimą poveikį aplinkai (projekto planavimo ir įgyvendinimo metu), atsižvelgiant į darbų pobūdį ir objekto reikšmingumą;
  • įmonė bendradarbiauja, skatina ir dalyvauja ekologinėse, kraštovaizdį ir bioįvairovę užtikrinančiose prevencinėse programose.
 2. Gamtos išteklių tausojimas:
  • įmonė pati tausoja bei skatina savo socialinius partnerius tausoti gamtos išteklius ir prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo;
  • Turto bankas įgyvendina energijos ir medžiagų sąnaudas mažinančias veiklas, dėmesį skiria atliekų kiekio stebėjimui, rūšiavimui, pavojingų atliekų tvarkymui, skatina racionalų vandens, popieriaus ir energijos išteklių valdymą ir naudojimą.
 3. Pažangių technologijų naudojimas: Turto bankas diegia pažangias ir efektyvias technologijas, taiko priemones ir procesus bei aplinkosaugos standartus, padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai, ar priemones gerai aplinkos būklei atkurti.

VI SKYRIUS

VEIKLOS SKAIDRUMAS IR VIEŠUMAS

 1. Skaidrumas ir sąžiningumas: Turto banko veikla vykdoma maksimaliai viešai ir teikiant prioritetą visuomenės interesams. Mūsų darbuotojai vengia asmeninių ir viešųjų interesų konflikto, nesiekia asmeninės naudos. Įmonėje galioja Valstybės įmonės Turto banko darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. gegužės 12 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-94.
 2. Netolerancija korupcijai: netoleruojame kyšininkavimo, piktnaudžiavimo pareigomis, prekybos įtaka, protekcionizmo, nepotizmo ir sukčiavimo. Įmonėje galioja Nulinės tolerancijos korupcijai politika, patvirtinta 2017 m. kovo 15 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-54.
 3. Skaidrūs viešieji pirkimai: taikome veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad visi pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų ir nepripažįstame sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. Įmonėje galioja Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2014 m. sausio 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-8.

VII SKYRIUS

DARNŪS DARBO SANTYKIAI

 1. Orios darbo sąlygos: Turto bankas siekia sukurti orias darbo sąlygas, susijusias su darbo valandomis, savaitiniu poilsiu, atostogomis, darbuotojų sauga ir sveikata, motinystės apsauga bei tinkamu darbo bei šeiminių santykių balansu. Įmonė analizuoja darbuotojų įsitraukimą, darbo aplinką ir nuolatos ją tobulina.
 2. Darbuotojų sauga ir sveikata: įmonė skiria tinkamą dėmesį darbuotojų saugai darbe, sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai. Darbuotojų saugos samprata apima fizinę saugą ir socialines garantijas.
 3. Nediskriminavimas: kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuojame atskirų asmenų ar visuomenės grupių dėl lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, rasės, religijos, odos spalvos, tautybės, šeiminės padėties, ir imamės teisėtų priemonių pastebėtai diskriminacijai sustabdyti. Skatiname darbuotojus nesibaiminant neigiamų pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, diskriminavimo, neetiškus atvejus. Skatiname darbuotojus drąsiai pranešti apie galimus diskriminavimo atvejus.
 4. Lyčių lygybė: darbo veiklą organizuojame ir vykdome užtikrindami lygias galimybes ir skatiname išsaugoti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Siekiame darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mokėti tokį pat atlyginimą.
 5. Pasitikėjimo santykių kūrimas:
  • skatiname visus darbuotojus reikšti savo nuomonę įmonės veiklos klausimais ir ją išklausome. Pasitelkiame technologines ir materialines priemones informacijai saugiai perduoti, atskleisti. Siekiame įtraukti darbuotojus į įmonės veikos tobulinimą, svarbių klausimų sprendimą;
  • kartu kuriame kolektyve darbingą, pasitikėjimu vienas kitu grįstą atmosferą ir draugišką aplinką, užkirsdami kelią konfliktams, ieškodami ir šalindami nesutarimų priežastis;
  • netoleruojame įžeidinėjimo, žeminimo, šmeižto kolegoms, jų darbui, pareigoms ir jų reputacijos menkinimo;
  • aktyviai dalinamės darbine patirtimi, informacija ir gerąja praktika;
  • nebijome pripažinti savo klaidų, mokomės iš jų ir atsakingai imamės jas taisyti.
 6. Nuolatinis tobulėjimas:
  • esame inovatyvūs ir atviri kitų kolegų idėjoms, atvirai ir kūrybiškai žiūrime į esamų dalykų tobulinimą ir naujų sprendimų paiešką veiklos efektyvumui padidinti;
  • įmonė kuria darbuotojų ugdymuisi palankią aplinką, todėl nuolat siekiame tobulėti profesinėje srityje, semtis gerosios praktikos ir diegti naujoves.
 7. Efektyvumas:
  • vengiame skubotumo bei paviršutiniškumo, darbą atliekame kokybiškai, optimaliausiu būdu ir nevilkiname darbo procesų. Įmonėje galioja Valstybės nekilnojamojo turto valdymo aprašas, patvirtintas 2019 m. birželio 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-242, Darbo su skolomis tvarkos aprašas, patvirtintas generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. P1- 83, Darbo, vykdant valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą, tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. gegužės 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-97 ir kt. taisyklės, reglamentuojančios efektyvią įmonės veiklą;
  • saugome darbo priemones, naudojame jas atsakingai, ieškome galimybių mažinti darbo priemonių sąnaudas. Kiekvienas darbuotojas yra individualiai atsakingas už draugiškų aplinkai sprendimų pateikimą ir įgyvendinimą;
  • vykstant į komandiruotes, mums svarbiausia sveikata, saugumas ir aplinkosauga. Kad mūsų komandiruotės būtų kuo naudingesnės, atidžiai planuojame ir valdome išlaidas bei laiką, įvertiname vykimo į jas dalyvių skaičiaus tikslingumą, vykimo būdus ir nakvynes. Planuojamės iš anksto, tai mums leidžia sutaupyti;
  • prieš planuodami ir organizuodami keliones, įvertiname ar vykimas į komandiruotę yra būtinas. Naudodamiesi pažangiomis technologinėmis bendravimo priemonėmis (vaizdo konferencijos, telekonferencijos ar kitos priemonės) galime sutaupyti pinigų, laiko ir mažinti poveikį aplinkai.

VIII SKYRIUS

POVEIKIS VISUOMENEI

 1. Bendravimas su interesų turėtojais: Turto bankas kuria ir palaiko atvirus ir dalykiškus santykius su visais socialiniais parteriais, interesų turėtojais, ir yra atskaitingas už vykdomas veiklas. Įmonės darbuotojai prisideda prie socialinių santykių stiprinimo konsultuodami, padėdami tvarkyti su turto valdymu, nuosavybe susijusius klausimus asmenims, kuriems tokia pagalba būtina.
 2. Projektų vykdymas: Turto banko darbuotojai iš anksto informuoja vietos bendruomenes apie jų kaimynystėje vykdomus projektus. Projektų įgyvendinimo metu darbų laikas derinamas su gyventojais. Įmonė siekia, kad viso projekto įgyvendinimo metu gyventojams būtų minimizuoti nepatogumai, kylantys dėl statybos darbų.
 3. Finansinė veikla: įmonė ne rečiau kaip kartą per metus pristato interesų turėtojams finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas, įtraukiant ir socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą.
 4. Paramos teikimas: teisės aktai draudžia įmonei teikti finansinę paramą, tačiau įmonė skatina darbuotojų savanorišką neatlygintiną įsitraukimą į labdaringą veiklą, dalyvavimą veiklose, kuriose galėtų prisidėti, pagelbėti konkrečių darbų turto priežiūros, remonto srityje atlikimo. Darbuotojams, dalyvaujantiems veiklose pagal įmonės patvirtintas socialines kryptis, gali būti suteikiama viena laisva diena per metus (Kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka).

Organizuodami, vykdydami ir dalyvaudami socialiniuose projektuose, mes siekiame didinti mūsų ir aplinkinių socialinį aktyvumą, ugdyti socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, plėsti supratimą apie socialinės atsakomybės naudą, skatinti bendradarbiavimą ir telkti bendras pastangas ir veiksmus Lietuvos socialinio gerbūvio stiprinimui.

 1. Visus socialinius projektus planuojame ir organizuojame Socialinės atsakomybės grupėje, kiekvieno projekto organizavimui skirdami vieną ar kelis atsakingus asmenis savanorius.
 2. Dalyvavimo projektuose laikas ir vieta parenkami atsakingai, esant poreikiui ir suderinus su Turto banko vadovybe, projektuose galima dalyvauti ir darbo dienos metu.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Socialinės atsakomybės gairės ir jų pakeitimai derinami su suinteresuotomis šalimis ir tvirtinami įmonės vadovo įsakymu.
 2. Socialinės atsakomybės gairės peržiūrimos ir jeigu reikia atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per 2 metus.
 3. Visi įmonės darbuotojai savo veikloje vadovaujasi šiomis Socialinės atsakomybės gairėmis.
 4. Socialinės atsakomybės gairės skelbiamos viešai Turto banko internetinėje svetainėje.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions