Nekilnojamojo turto pardavimai ir nuoma

Nekilnojamojo turto pardavimas

Valstybės nekilnojamasis turtas yra parduodamas tik viešo aukciono būdu, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu.

Tiesioginiai aukcionai vyksta VĮ Turto banko patalpose, kur nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje susirinkę aukciono dalyviai varžosi tarpusavyje dėl valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo. Elektroninių aukcionų dalyviai dėl parduodamo valstybės nekilnojamojo turto konkuruoja informacinių technologijų priemonių pagalba specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Tiesioginiuose ir elektroniniuose aukcionuose gali dalyvauti tik registruoti dalyviai. Tiesioginio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu turi pateikti už registraciją atsakingam aukciono komisijos nariui užpildytą aukciono dalyvio prašymą, dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus. Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.

Detalesnė informacija dėl registracijos į aukcionus skelbiama dažnai užduodamų klausimų skiltyje, taip pat kiekvieno aukciono skelbimo apačioje yra įkelta registracijos į tiesioginius aukcionus prašymo forma (PDF/DOCX), tiesioginių aukcionų atmintinė, elektroninių aukcionų atmintinė.

Visi VĮ Turto banko vykdomi aukcionai skelbiami skiltyje „Paskelbti aukcionai“. Elektroninių aukcionų sąrašą galima rasti specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt paspaudus meniu punktą „Varžytynės ir aukcionai“ ir laukelyje „Varžytynių / aukcionų rūšis“ pasirinkus reikšmę „Turto banko aukcionai“.

Nekilnojamojo turto nuoma

Turto banko patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kurio artimiausiu metu neplanuojama parduoti viešo aukciono būdu ir kuris nėra naudojamas valstybinėms funkcijoms atlikti, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus, gali būti išnuomojamas viešojo nuomos konkurso būdu, vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu

Nuomos konkurse gali dalyvauti tik registruoti dalyviai. Nuomos konkurso dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu turi pateikti už registraciją atsakingam asmeniui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, pageidaujamo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Užklijuotame voke turi būti pateikti visi privalomi nuomos konkurso dalyvio dokumentai. Kartu su voku pateikiami pradinio įnašo mokėjimą patvirtinantys dokumentai.

Detalesnė informacija dėl registracijos į nuomos konkursą skelbiama dažnai užduodamų klausimų skiltyje, taip pat kiekvieno nuomos konkurso skelbimo apačioje yra įkelta nuomos paraiškos forma, nuomos sutartis ir nuomos konkurso aukcionų atmintinė

Visi VĮ Turto banko vykdomi nuomos konkursai skelbiami skiltyje „Nuomos konkursai.


Turto banko patikėjimo teise valdomas turtas ne konkurso būdu taip pat gali būti išnuomojamas neatidėliotiniems darbams atlikti ar trumpalaikiams renginiams, truksiantiems ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, rengti.  Norintieji išsinuomoti patalpas ne konkurso būdu turi pateikti Turto bankui laisvos formos paraišką, kurioje turi būti nurodyta fizinio ar juridinio asmens kontaktai/rekvizitai, pageidaujamas išsinuomoti turtas (adresas, patalpų indeksai ir pan.), nuomos terminas, siūlomas nuompinigių dydis, kokiam tikslui bus naudojamas išsinuomotas turtas.

Trumpalaikės nuomos sutarties pvz.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions