Valstybės nekilnojamo turto panaudos sprendimai

Vadovaujantis Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo nuostatomis centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – Turto bankas priima sprendimą dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais, kai valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas perduodamas biudžetinėms įstaigoms. Tokiu atveju maksimalus valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais terminas – 20 metų.

Jei valstybės nekilnojamasis turtas perduodamas žemiau išvardintiems subjektams, tuomet sprendimus dėl šio turto perdavimo panaudos pagrindais priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kai sprendimo projektas yra suderinamas su Turto banku:

  1. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
  2. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
  3. asociacijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, labdaros ir paramos fondams (šiems fondams gali būti perduodamas tik valstybės nekilnojamasis turtas), kai valstybės nekilnojamasis turtas perduodamas asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kurie vykdo bent vieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkte socialinei ar valstybės nacionalinio saugumo sričiai priskirtinų veiklų;
  4. politinėms partijoms;
  5. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

Maksimalus valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais terminas šiuo atveju yra tik 10 metų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sprendimų dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais projektus rengia turto valdytojai, ketinantys perduoti valstybės turtą panaudos gavėjams. Turto valdytojų parengti sprendimų dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais projektai turi būti suderinti su:

  1. institucija, įgyvendinančia valstybės, kaip juridinio asmens, perduodančio ir priimančio valstybės turtą, dalyvio teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė);
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kai valstybės turtą panaudos pagrindais perduoda mokslo ir studijų institucijos;
  3. Konkurencijos taryba, kai valstybės turtas panaudos pagrindais perduodamas ne biudžetinėms įstaigoms ar politinėms partijoms;
  4. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, kai panaudos pagrindais perduodamas valstybės nekilnojamasis turtas ne biudžetinėms įstaigoms.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimai yra derinami Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) vadovaujantis finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 patvirtintomis VTIPS duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions