Valstybės nekilnojamo turto patikėjimo sprendimai

Vadovaujantis Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo nuostatomis centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – Turto bankas priima sprendimą dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise, kai valstybės nekilnojamojo turto perdavimas vykdomas tarp valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimą dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise, kai:

  1. turto valdytojui patikėjimo teise perduodamos valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos;
  2. įstatymų nustatyta tvarka administracinės paskirties ir kiti valstybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, taip pat kiti nekilnojamieji daiktai perduodami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;
  3. valstybės turtas perduodamas Lietuvos bankui, valstybės įmonėms, savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, juridiniams asmenims, jeigu tai nustatyta jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį, jeigu įstatymai jiems priskiria valstybines funkcijas, ne ilgesniam kaip 20 metų terminui, arba kai valstybės turtas, patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas pirmiau išvardintų subjektų, perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti kitiems juridiniams asmenims;
  4. bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas perduotas nekilnojamasis turtas, išskyrus perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

Turto valdytojų parengti sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise kitam valstybės turto patikėjimo subjektui projektai turi būti suderinti su:

  1. institucija, įgyvendinančia valstybės, kaip juridinio asmens, perduodančio ir priimančio valstybės turtą, dalyvio teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė);
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kai perduodamas valstybės mokslo ir studijų institucijų patikėjimo teise valdomas turtas;
  3. Konkurencijos taryba, jeigu patikėjimo teise valdomas valstybės turtas perduodamas valstybės įmonėms, juridiniams asmenims, jeigu tai nustatyta jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį, jeigu įstatymai jiems priskiria valstybines funkcijas, ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;
  4. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, kai patikėjimo teise perduodamas valstybės nekilnojamasis turtas, išskyrus atvejus, kai šis turtas perduodamas valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimai yra derinami Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) vadovaujantis finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 patvirtintomis VTIPS duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions