Valstybės nekilnojamojo turto analizė

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – Turto bankas, vadovaudamasis Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148, ir naudodamasis Valstybės turto informacinės paieškos sistema (VTIPS) analizuoja valstybės nekilnojamojo turto naudojimą (ar naudojama pagal paskirtį) ir vertina efektyvumą, identifikuoja valstybės institucijų ir įstaigų poreikius, rengia investicinius projektus bei pasiūlymus dėl valstybės institucijų valdomų administracinių pastatų perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, atlieka apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir funkcijoms atlikti, alternatyvų ir jų kaštų bei naudos analizės įvertinimą.

Turto bankas inicijuoja valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto perėmimą vadovaujantis šiais principais:

  1. kaštų sutaupymo principu, kai turtas valdomas ir (arba) naudojamas dviejų ir daugiau valstybės institucijų ar įstaigų. Šis principas apima ir tą nekilnojamąjį turtą, kurio dalį patikėjimo teise jau valdo pats Turto bankas;
  2. instituciniu principu, kai siekiama perimti tos pačios valstybės institucijos ar įstaigos, kurios dalį turto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas jau yra perėmęs vadovaujantis čia išvardintais kitais principais, likusį administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą;
  3. maksimalaus panaudojimo principu, kai Turto bankas nustato valstybės institucijas ir įstaigas, viršijančias Finansų ministerijos nustatytus apsirūpinimo valstybės nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms atlikti, normatyvus, siekiant perkelti kitą valstybės instituciją, kurios normatyvai yra mažesni už numatytuosius;
  4. atnaujinto nekilnojamojo turto valdymo principu, kai Turto bankas, atlikdamas valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizatoriaus funkciją, atnaujintą valstybės nekilnojamąjį turtą turėtų perduoti nekilnojamojo turto valdytojui, tačiau valdytojo parduotino turto neužtenka atnaujinto nekilnojamojo turto projekto vertei padengti.

Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto perdavimą valdyti centralizuotai gali inicijuoti ir patys šio turto valdytojai – valstybės institucijos ir įstaigos, siekiančios atsisakyti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros veiklos. Vyriausybės nutarimų dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai projektai rengiami ir teikiami Vyriausybei kartą per metus iki einamųjų metų birželio 1 dienos.

Turto bankas, įvertinęs apsirūpinimo administracinės paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu alternatyvas ir atlikęs šių alternatyvų sąnaudų ir naudos analizę, kuri apima įgyvendinimo būdų ir jų trukmės nustatymą, alternatyvų sąnaudų ir naudos analizę, lėšų poreikio nustatymą, pasiūlymus dėl finansavimo šaltinių, galimų rizikų įvertinimą. taip pat gali nustatyti naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto poreikį, jeigu perduoti valstybės institucijai ar įstaigai kitą laisvą ir poreikius atitinkantį administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą nėra galimybių. Valstybės institucijos ir įstaigos, kurių patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomas ir naudojamas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas neatitinka valstybės institucijų ir įstaigų poreikių atliekant valstybės funkcijas, turi pateikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui prašymą įvertinti apsirūpinimo administracinės paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu alternatyvas:

  1. valstybės institucijos ar įstaigos naudojamo valstybės nekilnojamojo turto rekonstravimo ar pertvarkymo, kad turtas būtų tinkamas institucijos ar įstaigos funkcijoms atlikti, alternatyvą;
  2. Turto bankui perduoto patikėjimo teise valdyti nenaudojamo bet kurios paskirties valstybės nekilnojamojo turto naudojimo ir (arba) pritaikymo administracinei paskirčiai alternatyvas;
  3. institucijų perkėlimo alternatyvą.

Įvertinęs apsirūpinimo administracinės paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu alternatyvas, Turto bankas valstybės institucijai ar įstaigai pateikia informaciją apie kiekvieną alternatyvą, nurodydamas jų įgyvendinimo sąnaudas ir terminus, galimas rizikas, lėšų poreikį, galimus finansavimo šaltinius ir būdus, taip pat pateikia pasiūlymus dėl rekomenduojamos įgyvendinti alternatyvos ir jos finansavimo būdo.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions