Valstybės nekilnojamojo turto nuomos sprendimai

Vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis sprendimą dėl valstybės turto nuomos priima valstybės turto valdytojas, kuriame turi būti nustatytos šios nuomos sąlygos: valstybės turto nuomos būdas, nuomojamas turtas ir jo identifikavimo duomenys, turto naudojimo paskirtis, numatomas nuomos terminas, pradinis turto nuompinigių dydis ir kitos nuomos ar nuomos organizavimo sąlygos.

Turto valdytojo sprendimas išnuomoti valstybės turtą viešojo konkurso būdu turi būti suderintas su:

  1. institucija, įgyvendinančia valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas (išskyrus tuos atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė);
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, jeigu valstybės turtą ketina išnuomoti valstybės mokslo ir studijų institucijos;
  3. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, kai išnuomojamas valstybės nekilnojamasis turtas.

Turto valdytojo sprendimas išnuomoti valstybės nekilnojamąjį turtą su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju nederinamas, jeigu:

  1. valstybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms;
  2. valstybės nekilnojamąjį turtą išnuomoja valstybės įmonės, organizuojančios orlaivių skrydžius ir eksploatuojančios oro uostus.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimai yra derinami Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) vadovaujantis finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 patvirtintomis VTIPS duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis.

Valstybės turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), jeigu įstatymai nenustato kitaip. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Valstybės turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju valstybės turto valdytojas likus 3 mėnesiams iki nuomos termino pabaigos turi suderinti nuomos sutarties atnaujinimo galimybes su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju.

Pažymėtina, kad valstybės nekilnojamojo turto valdytojo funkcijoms atlikti nenaudojamas valstybės nekilnojamasis turtas negali būti išnuomotas, jeigu Turto bankas nustato, kad valstybės nekilnojamojo turto reikia kito valstybės turto valdytojo funkcijoms atlikti.

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursai vykdomi vadovaujantis 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions