Valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu sprendimai

Vadovaujantis Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo nuostatomis valstybės turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės įstaigoje, valstybės įmonėje ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sudarytos komisijos pasiūlymu ir valstybės įstaigos, valstybės įmonės ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovo sprendimu.

Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės nekilnojamojo turto nurašymo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir valstybės nekilnojamojo turto valdytojai.

Jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms atlikti, būtina gauti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sutikimą. Prieš teikiant sprendimo projektą Turto bankui yra būtina gauti:

  1. institucijos, įgyvendinančios valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, jeigu sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima valstybės mokslo ir studijų institucija, sutikimai, jeigu jie būtini;
  2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvada, jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, taip pat kilnojamųjų kultūros vertybių, kuriems taikomi kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti;
  3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada, jeigu priimamas turto valdytojo sprendimas dėl nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų, kurie patenka į valstybės saugomas teritorijas, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimai yra derinami Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) vadovaujantis finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 patvirtintomis VTIPS duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions