VTIPS duomenų tvarkymas

VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO DUOMENŲ TVARKYMAS

VTIPS naudojančių institucijų apimtis yra apibrėžta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-22 nutarime Nr. 813 „Dėl valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Pagal nutarimą VTIPS sistemos naudotojai yra valstybės turto valdytojai, kurie valstybės turtą valdo patikėjimo teise:

  • valstybės institucijos ir įstaigos;
  • valstybės įmonės;
  • savivaldybių administracijos;
  • valstybės institucijų ir įstaigų kontroliuojamos viešosios įstaigos, patikėjimo teise (arba pagal patikėjimo sutartį) valdančios valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

VTIPS sistemos naudotojai taip pat yra ir valstybės turto naudotojai, kurie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte (Nr.  14-9174(3); 2014) ir valstybės turtą naudoja panaudos pagrindu arba nuomojasi NT iš kitų ūkio subjektų. Pagal nutarimo projektą, sistemos naudotojai yra:

  • valstybės institucijos ir įstaigos, jų kontroliuojamos sveikatos priežiūros įstaigos; aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai; bendrojo ugdymo mokyklos; profesinio mokymo įstaigos, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, taip pat šių viešųjų įstaigų kontroliuojamos tokio pat pobūdžio veiklą vykdančios viešosios įstaigos;
  • valstybės institucijų ir įstaigų kontroliuojamos programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, tarptautinės finansinės paramos ir kitas lėšas, administravimo funkcijas atliekančios įstaigos, kurioms galimybė šias lėšas gauti nustatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;
  • viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-22 nutarime Nr. 813 „Dėl valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ VTIPS sistemos tvarkytojas yra VĮ Turto bankas (toliau – Sistemos tvarkytojas), VTIPS valdytojas – Finansų ministerija.

Pradinis institucijų VTIPS naudotojų  hierarchinis sąrašas VTIPS sistemoje pateikiamas čia. Sąrašas yra nuolatos atnaujinamas, jį galima matyti VTIPS sistemoje.

Pradiniai duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (statinius, patalpas arba jų dalis, toliau – VNT)  į VTIPS buvo perkelti iš NTR (tvarkytojas – VĮ Registrų centras). Perkeliant duomenis į VTIPS pasitaiko VNT duomenų nekorektiškumo atvejų: pvz., NTR nurodytos turto valdymo ir naudojimo (nuoma, panauda) sutartys, kurios jau yra pasibaigusios, tačiau nėra duomenų, ar jos buvo pratęstos, tapo neterminuotos; identifikuojama daiktinė patikėjimo teisė, nors turto valdytojas VNT valdo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį; nenurodyta (arba neatitinka) pagal sutartis kitiems turto subjektams perduoto VNT ploto suma; nenurodyta sutarčių pabaigos data ir pan.

Kad VTIPS sistemoje duomenys būtų korektiški ir atitiktų  sudarytus sandorius ir turto valdytojų finansinę atskaitomybę, turi būti atliekamas valstybės nekilnojamojo turto duomenų tvarkymas, apimantis šias veiklas:

1.1. VNT pradinių ir atnaujintų duomenų, perkeltų iš NTR, patikrinimas ir tikslinimas;

1.2. VNT pradinių ir atnaujintų duomenų, perkeltų iš NTR, papildymas trūkstama informacija;

1.3. Duomenų apie NTR-e neįregistruoto, į turto valdytojo buhalterinę apskaitą įtraukto/neįtraukto VNT duomenų, neregistruotino (kuris pagal teisės aktus ir neturi būti registruojamas NTR), taip pat užsienio valstybėse esančio VNT duomenų pateikimas;

1.4. VNT sandorių (VNT patikėjimo, panaudos, nuomos sutarčių), taip pat nekilnojamojo turto rinkoje išsinuomoto NT duomenų suvedimas, tikslinimas ir papildymas;

1.5. VNT nebaigtos statybos duomenų suvedimas;

1.6. Kitos privalomos pateikti informacijos suvedimas.

 

VTIPS naudotojų vaidmenys ir teisės

Vaidmuo Aprašymas
DUOMENŲ TEIKĖJAS Duomenų teikėjas yra atsakingas už veiklos duomenų pateikimą į sistemą. Duomenų teikėjas pateikia VNT valdymo ir priežiūros sąnaudų, kitų veiklos duomenų pateikimą. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui negali  būti priskirtas Institucijos vadovo vaidmuo.
NT OBJEKTŲ TVARKYTOJAS VNT objektų tvarkytojui suteikiamos teisės tvarkyti (kurti, redaguoti) institucijos VNT objektų įrašus, teikti duomenis apie darbuotojus ir likutines vertes. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui negali būti priskirtas Institucijos vadovo vaidmuo.
SPRENDIMŲ DERINTOJAS

Šį vaidmenį turinčiam naudotojui suteikiamos teisės derinti sprendimus. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui negali būti priskirtas Institucijos vadovo vaidmuo.

INSTITUCIJOS VADOVAS Institucijos   vadovui   (vadovui arba asmeniui, įgaliotam sistemoje atlikti institucijos vadovo funkcijas) suteikiamos teisės patvirtinti sprendimus sprendimų derinimo procesuose. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui tuo pačiu metu negali būti  suteikti Duomenų teikėjo ar NT objektų tvarkytojo vaidmenys.
INSTITUCIJOS ANALITIKAS Institucijos analitikui suteikiamos teisės prieigai prie analitikos įrankio.  Šį vaidmenį turintis naudotojas gali turėti Institucijos vadovo arba Duomenų teikėjo, arba NT objektų tvarkytojo vaidmenį, tačiau ne visus tuo pačiu metu, išlaikant reikalavimą, kad Vadovo vaidmuo negali būti priskirtas NT objektų tvarkytojui ar Duomenų teikėjui.

VTIPS naudotojų pateikimo forma (2 priedas)

Vaidmuo* Vardas Pavardė El. pašto adresas Institucija
 DUOMENŲ TEIKĖJAS        
 NT OBJEKTŲ TVARKYTOJAS        
 SPRENDIMŲ DERINTOJAS        
 INSTITUCIJOS VADOVAS        
 INSTITUCIJOS ANALITIKAS        

*- Vienam naudotojui gali būti suteikiami keli vaidmenys, laikantis pirmiau nustatytų reikalavimų.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions