Valstybės įmonė Turto bankas (įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius) skelbia šio valstybės nekilnojamojo turto aukcioną

Gamybos cechas, administracinis pastatas, žemės sklypasAdresas Geležinio Vilko g. 55, Vilnius Miestas/gyvenvietė Vilnius Savivaldybė Vilniaus m.
Unikalus Nr.1097-4023-6022Nekilnojamojo turto tipasNegyvenamas pastatasNekilnojamojo turto paskirtisGamybos, pramonėsBendras plotas, m²2070.93Užstatytas plotas, m²2176.94Statybos pabaigos metai1983Pastato aukštų skaičius1Šildymo tipasCentrinis šildymas iš centralizuotų sistemųŽymėjimas plane7P1p
Unikalus Nr.1097-4023-6033Nekilnojamojo turto tipasNegyvenamas pastatasNekilnojamojo turto paskirtisAdministracinėBendras plotas, m²1363.2Užstatytas plotas, m²592Statybos pabaigos metai1983Pastato aukštų skaičius3Šildymo tipasCentrinis šildymas iš centralizuotų sistemųŽymėjimas plane9B3p


Žemės sklypo plotas, ha0.3872Žemės sklypo paskirtisKita.Žemės sklypo unikalus Nr.4400-2209-2580Žemės sklypo kadastrinis numeris0101/0022:412Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

1. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis). Plotas: 0,3872 ha.
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas: 0,0988 ha.
3. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis). Plotas: 0,0312 ha.
4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis). Plotas: 0,0141 ha.
5. Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Plotas: 0,0334 ha.

Servitutai

1. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Plotas: 0.0988 ha. 2. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Plotas: 0.0988 ha. 3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Plotas: 0.0988 ha.

Preliminarias žemės sklypo ribas ir kitą informaciją galite sužinoti VĮ Registrų centro interneto svetainėje (www.regia.lt). teikiama regionų geoinformacinės aplinkos paslauga. Patekus į žemėlapį ir norint pamatyti žemės sklypo ribas reikia pažymėti varnelę “Sklypai” tinklalapio dešinėje, o paspaudus ant mėlyno apskritimo su raidele "i" prie varnelės "Sklypai" ir po to paspaudus žemėlapyje ant sklypo, pamatysite ir unikalų sklypo numerį.
Rodyti žemės sklypą >


Pradinė NT pardavimo kaina908 300,00 €Pradinė žemės sklypo pardavimo kaina529 656,25 €Žemės sklypo parengimo/formavimo išlaidos43,76 €Bendra pradinė pardavimo kaina1 438 000,00 €
Aukciono pradžia2020 m. rugpjūčio 31 d. 09:00Aukciono dalyvių registravimo pradžia2020 m. rugpjūčio 24 d. 00:00Aukciono dalyvių registravimo pabaiga2020 m. rugpjūčio 26 d. 23:59
Registracijos mokesčio dydis200,00 €Garantinio įnašo dydis100 000,00 €Kainos didinimo intervalas5 000,00 €


Elektroninis aukcionasBendrosios aukciono sąlygos

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1) Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
6) kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:
1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
3) kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia skaitmenines kopijas atitikties Konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus.

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kainai sumokėti: LT14 7044 0600 0044 3912 AB SEB banke, SWIFT kodas CBVILT2X, gavėjas – VĮ Turto bankas, įm. k. 112021042, mokėtojas (asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione), mokėjimo paskirtis – parduodamo turto adresas.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 “Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo” bei Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, kai žemės sklypas parduodamas, terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu rinkodara@turtas.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Tais atvejais, kai aukcione parduodamam nekilnojamajam turtui priskirtas žemės sklypas išnuomojamas, aukciono laimėtojas per 30 dienų nuo nuosavybės teisės į aukcione parduotą nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovą su prašymu išnuomoti parduotam nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą ir, patenkinus tokį prašymą, sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

Kitos aukciono sąlygos

Pastato - Gamybos cecho 7P1p patalpos, pažymėtos indeksais: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 yra elektros skydinės patalpos, kuriose nuo 1974 metų yra eksploatuojami AB "Energijos skirstymo operatorius" nuosavybės teise priklausantys transformatorinės TR-32 10 kV skirstymo įrenginiai ir transformatoriai. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalis nustato, jog elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių elektros energetikos objektus ir įrenginius valdančiai elektros energetikos įmonei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose. Pasikeitus pastato savininkui AB "Energijos skirstymo operatorius" ir toliau naudosis jai įstatyminio servituto suteikta teise ir eksploatuojamų transformatorinės TR-32 įrenginių savo lėšomis iš minėto pastato neiškels, taip pat nemokės nuomos mokesčio už užimamas patalpas.Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. VĮ Turto bankas neįsipareigoja iškraustyti teritorijoje ir patalpose esančių įrenginių ir daiktų.Parduodami pastatai 2016-10-18 aktu Nr. 11-2110 (16) yra pripažinti avariniais.


Kontaktai informacijai apie turtą


Karolina Vaičiukienė

El. paštas karolina.vaiciukiene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 268 4916
Mob. telefonas 8 677 92 290

Kontaktai registracijos ir sutarčių klausimams


Karolina Vaičiukienė

El. paštas karolina.vaiciukiene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 268 4916
Mob. telefonas 8 677 92 290

Kontaktai apžiūros klausimams


Karolina Vaičiukienė

El. paštas karolina.vaiciukiene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 268 4916
Mob. telefonas 8 677 92 290

ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ATMINTINĖValstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions