Valstybės įmonė Turto bankas (įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius) skelbia šio valstybės nekilnojamojo turto aukcioną

Pastatų kompleksasAdresas Belmonto g. 34B, Vilniuje Miestas/gyvenvietė Vilnius Savivaldybė Vilniaus m.


Žemės sklypo paskirtisKita.Žemės sklypo unikalus Nr.4400-0104-8802Žemės sklypo kadastrinis numeris0101/0061:90Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

Rekreacinės teritorijos;
Nacionaliniai ir regioniniai parkai;
Ryšių linijų apsaugos zonos;
Elektros linijų apsaugos zonos;

Servitutai

nėra


Belmonto žirgyno kompleksas – Belmonto g.34B, Vilnius

Jau greitai investuotojams pasiūlysime unikalų, vienoje gražiausių Vilniaus vietų, Pavilnio regioniniame parke, esantį kompleksą – 🐴 Belmonto žirgyną. Vaizdingoje vietoje, šalia Vilnelės esantį kompleksą, kurio bendras plotas yra beveik 6 tūkst. kv. metrų, sudaro hipodromas, administracinis pastatas, dvi arklidės, porą sandėlių, ūkinis pastatas. Aukciono laimėtojas įgyja teisę išsinuomoti iš valstybės 3,3 hektarus žemės aplink žirgyną. 👇Daugiau informacijos apie parduodamą objektą: https://bit.ly/31p1Cu9

Posted by Turto bankas on 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienisPradinė NT pardavimo kaina1 970 000,00 €Bendra pradinė pardavimo kaina1 970 000,00 €
Žemės sklypas išnuomojamas Žemės sklypo nuomos laikotarpis, m.47
Aukciono pradžia2020 m. spalio 26 d. 09:00Aukciono dalyvių registravimo pradžia2020 m. spalio 19 d. 00:00Aukciono dalyvių registravimo pabaiga2020 m. spalio 21 d. 23:59
Registracijos mokesčio dydis200,00 €Garantinio įnašo dydis100 000,00 €Kainos didinimo intervalas5 000,00 €


Elektroninis aukcionasBendrosios aukciono sąlygos

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
1) Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
6) kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:
1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
3) kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, atitinkantys aukciono dalyvių apibrėžimą, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia skaitmenines kopijas atitikties Konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus lietuvių kalba (išverstus į ją): Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus.

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kainai sumokėti: LT07 7044 0600 0632 2626 AB SEB banke, SWIFT kodas CBVILT2X, gavėjas – VĮ Turto bankas, įm. k. 112021042, mokėtojas (asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione), mokėjimo paskirtis – parduodamo turto adresas.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 “Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo” bei Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, kai žemės sklypas parduodamas, terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu rinkodara@turtas.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Tais atvejais, kai aukcione parduodamam nekilnojamajam turtui priskirtas žemės sklypas išnuomojamas, aukciono laimėtojas per 30 dienų nuo nuosavybės teisės į aukcione parduotą nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovą su prašymu išnuomoti parduotam nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą ir, patenkinus tokį prašymą, sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

Kitos aukciono sąlygos

Parduodamam pastatų kompleksui priskirtas 3,3016 ha žemės sklypas (unikalus numeris 4400-0104-8802, Belmonto g. 34B, Vilniaus m.) yra išnuomojamas, be teisės keisti žemės sklypo naudojimo būdą, t. y. šioje vietoje turi išlikti žirgynas. Nuomos terminas 47 metai, žemės sklypo vertė apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka - 1 063 000,00 EUR. Aukciono laimėtojas po nuosavybės teisės į aukcione parduotą nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės sklypo buvimo vietą vadovą su prašymu išnuomoti parduotam nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą ir, patenkinus tokį prašymą, sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį.
Parduodamas objektas yra Pavilnių regioninio parko (ID 0700000000028) rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje (ID 1220000000158). 2009 m. birželio 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-341 "Dėl Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo" patvirtintame plane žemės sklypas pagal tvarkomąjį zonavimą, priskirtas rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės urbanizuotos rekreacinės aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zonai.
Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemės sklypas patenka į miškų ir miškingų teritorijų zoną. Vyraujantys teritorijos požymiai: Ekosistemų apsaugai ir stabilizacijai, reljefo, vandenų, visų gamtinių vertybių apsaugai bei miestiečių poilsiui skirtos teritorijos. Tvarkymo ir apsaugos reglamentus, atsižvelgdami į BP 5 temos rekomendacijas, numato saugomų teritorijų nuostatai ir specialieji planai - miškotvarkos projektai.
Pavilnių regioninis parkas yra valstybinis parkas, priskirtas kompleksinėms saugomoms teritorijoms. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų bei kiti įstatymai; saugomų teritorijų nuostatai; saugomų teritorijų planavimo dokumentai; saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai; apsaugos sutartys, kurias Vyriausybės įgaliotos institucijos jos nustatyta tvarka sudaro su žemės savininkais ir valdytojais ir įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, kai su žemės savininkais ir valdytojais individualiai susitariama dėl kraštovaizdžio, gamtos vertybių papildomų apsaugos ir naudojimo priemonių nustatymo arba tvarkymo priemonių įgyvendinimo jų valdomoje žemėje. Jeigu Bendrojo plano sprendiniai neatitinka galiojančių saugomų teritorijų specialiųjų planų (tvarkymo planų) sprendinių, Bendrojo plano reglamentai galėtų būti taikomi tik pakeitus ar pakoregavus saugomos teritorijos tvarkymo planą (Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, Aiškinamasis raštas, Šeštas skirsnis "Saugomos teritorijos" 93.2, 94, 95 punktai).
Pagal rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, žemės sklypas patenka į Specializuotų kompleksų zoną (BEL-1-4). Tai funkcinė zona, kurioje dominuoja kompaktiškai užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, religinei). Ši zona taip pat skirta krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms.
Objekto registro pastabos ir nuorodos: Ūkinės veiklos būdas - visuomeninės paskirties teritorija (administracinių garažų, sandėlių, arklidžių, hipodromo ir pagalbinių statinių kompleksui eksploatuoti). Laikytis rekreacinės teritorijos Pavilnio parko nuostatų. Neleidžiama dalimis parduoti, išnuomoti, įkeisti, dovanoti žemės sklypo, išskyrus atvejus, kai keičiamos gretimų sklypų ribos.Pastatai parduodami esamos faktinės būklės bei pagal esamus nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Valstybės įmonė Turto bankas neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės.


Kontaktai informacijai apie turtą


Ivona Čekenienė

El. paštas ivona.cekeniene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 268 4939
Mob. telefonas 8 675 63 474

Kontaktai registracijos ir sutarčių klausimams


Ivona Čekenienė

El. paštas ivona.cekeniene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 268 4939
Mob. telefonas 8 675 63 474

Kontaktai apžiūros klausimams


Ivona Čekenienė

El. paštas ivona.cekeniene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 268 4939
Mob. telefonas 8 675 63 474

ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ATMINTINĖValstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions