Bendra informacija

Paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų bei valstybės garantijų administravimas

VĮ Turto bankas administruoja jam perduotas galimos, padidėjusios bei didžiausios rizikos grupėms priskirtas paskolas iš valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantuojamų paskolų ūkio subjektams. Didžiausiai rizikos grupei priskirtų paskolų dalis bendrame administruojamų skolų portfelyje sudaro 84,8 proc.

Iš administruojamų paskolų portfelio išskiriamos paskolos žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams bei kitiems ūkio subjektams, 1993-1994 metais išsimokėtinai įsigijusiems dyzelinių degalų. Šiuo metu VĮ Turto bankas dar valdo 17 šios kategorijos skolininkų apie 0,28 mln. Eur skolų.

Dalis administruojamų skolų LR skolos įstatymo nustatyta tvarka pripažintos beviltiškomis. Tokios skolos yra revizuojamos, tai yra peržiūrimos jų išieškojimo galimybės, analizuojama skolininkų finansinė būklė, atliekama turto paieška. Nustačius skolos (ar jos dalies) išieškojimo galimybes, skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo metu VĮ Turto banke apskaitomų revizuojamų skolų kategorijai priskirtų skolų dalis sudaro apie 0,11 proc. administruojamų paskolų portfelio. Nebesant objektyvių galimybių jų išieškoti šios skolos nurašomos.

Iš komercinių bankų perimtų bei pirktų aktyvų valdymas

Vykdydamas bankų restruktūrizavimo programą, 1996–1999 metais VĮ Turto bankas perėmė arba pirko už VVP keturių komercinių bankų aktyvus. Siekiant paspartinti nuo 1995-1997 metų užsitęsusį bankų likvidavimą, nuo 2002 m. VĮ Turto bankas neatlygintinai perėmė dar dešimties bankrutavusių komercinių bankų nerealizuotus aktyvus. Visi šie bankai jau likviduoti ir išregistruoti, tačiau skolų išieškojimas iš bankų skolininkų vykdomas toliau. VĮ Turto bankui buvo perduotos mažai vertingos reikalavimo teisės. Tai yra tos, kurių nepavyko parduoti varžytynėse ir jas atsisakė perimti kiti likviduojamų bankų kreditoriai. Surinkus informaciją apie šios grupės skolininkus, daugeliu atveju paaiškėja, kad jokio turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, jie neturi, suėję senaties terminai, netinkamai įforminta reikalavimo teisė ar pan.

Šios kategorijos neveiksnių aktyvų likutis vis dar sudaro apie 53,2 mln. Eur, nors jų balansinė vertė nesiekia 0,1 mln. Eur.

Iš kitų institucijų perimtų reikalavimo teisių realizavimas

Koncentruojant skolų valstybei išieškojimą, VĮ Turto bankui perduodamos ir kitų valstybės institucijų reikalavimo teisės į jų skolininkus. Pagal pasirašytas reikalavimo perleidimo sutartis Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduoda reikalavimo teises į bankrutuojančių įmonių mokestines nepriemokas, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – būsimas ar esamas reikalavimo teises dėl atgręžtinio reikalavimo teise neišieškotų lėšų, skirtų iš Garantinio fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų išmokoms. VĮ Turto bankui taip pat perduotos valdyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reikalavimo teisės į bankrutavusius bankus bei Gyventojų indėlių kompensavimo fondo, Valstybės vertybinių popierių fondo, Privatizavimo fondo ir kitos reikalavimo teises. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal pasirašytą reikalavimo perleidimo sutartį perdavė reikalavimo teises į skolininkus, kuriems buvo suteiktos paskolos pirkti energetinius resursus bei užtikrinti ritmingą grūdų supirkimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.1459 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta, kad Europos Sąjungos finansines paramos lėšas administruojančioji institucija perleidžia VĮ Turto bankui reikalavimo teises į tuos projektų vykdytojus, kurie, gavę paramos lėšas, jas netinkamai panaudojo ir per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą tokių lėšų negrąžino į valstybės biudžetą. Vadovaujantis šia nuostata, yra pasirašytos Reikalavimo teisių perleidimo sutartys su įvairiomis institucijomis: VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, Nacionaline mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir kitomis.2015-07-01 duomenimis VĮ Turto bankas išieško skolas iš 104 skolininkų, kurie netinkamai panaudojo Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas.

Iš minėtų institucijų perimtų reikalavimo teisių likutis siekia apie 233,6 mln. Eur.

Iš viso VĮ Turto banko valdomas pagal pavedimo sutartis administruojamų paskolų, išieškoti perleistų reikalavimo teisių, iš likviduotų bankų perimtų neveiksnių aktyvų portfelis sudaro 368,9 mln. Eur.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions