Leidimų valstybės skolininkams suteikimas

Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo, pagal sutartį, sudarytą su valstybe, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus gavęs paskolą iš valstybės vardu gautos paskolos lėšų ir įsipareigojęs valstybei dėl jos naudojimo ir grąžinimo, arba gavęs paskolą pagal sutartį, sudarytą su vidaus ar užsienio kreditoriumi, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, kurių sąlygų įvykdymą garantuoja valstybė, išskyrus komercinius bankus ir savivaldybes, iki visiško turtinių įsipareigojimų įvykdymo be Finansų ministerijos arba VĮ Turto banko, kai ši įmonė administruoja Finansų ministerijos perduotas paskolas ir kitus turtinius įsipareigojimus, raštiško leidimo ir nesuderinę sąlygų šiems veiksmams atlikti neturi teisės:

  1. reorganizuoti įmonės;
  2. mažinti įstatinio kapitalo;
  3. parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikio turto;
  4. laiduoti ar kitaip garantuoti savo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymo;
  5. teikti paskolų (išskyrus vartojimo kreditą);
  6. investuoti turto į kitus ūkio subjektus;
  7. prisiimti naujų įsipareigojimų išplatinant skolos vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ar kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

Šie leidimai išduodami vadovaujantis 2014 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr.1-1508 3,9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-794 (Skelbta Teisės aktų registre 2014-04-03, 2014-04030), 2014 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1069 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų ir įsipareigojimų pagal skolos grąžinimo sutartis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduodamų administruoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta Teisės aktų registre 2014-10-07, 2014-13732).

Kontaktiniai asmenys

Finansinių įsipareigojimų skyriaus vadovė

 Irena Skinderskienė, tel.: (8 5) 278 0976, el.paštas: irena.skinderskiene@turtas.lt


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions