Teisės aktai

VĮ Turto banko įstatai

2014 m. rugsėjo 30 d. VĮ Turto banko įstatai (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019-09-30 įsakymu Nr. 1K-287 redakcija)

Lietuvos Respublikos įstatymai, susiję su VĮ Turto banko veikla

2014 m. kovo 20 d. Nr. XII-791 Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

1998 m. gegužės 12 d. Nr. VIII-729 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)

1997 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-480 Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)

1997 m. balandžio 22 d. Nr. VIII-191 Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Lietuvos Akcinio Inovacinio Banko prievolių banko kreditoriams įvykdymo bei jo turto perėmimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-06-13)

1996 m. rugpjūčio 22 d. Nr. I-1508 Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-15)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, susiję su VĮ Turto banko veikla

2014 m. spalio 28 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-02-14)

2016 m. liepos 20 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 759 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2015 m. spalio 7 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1059 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui“

2015 m. kovo 18 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 262 „Dėl valstybės reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-20) 

2015 m. kovo 13 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 252 „Dėl atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-17)

2015 m. vasario 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-13)

2015 m. vasario 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 162 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2015 m. vasario 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-21)

2015 m. vasario 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“

2014 m. gruodžio 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1453 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. lapkričio 5 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1227 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. spalio 28 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1179 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2014 m. spalio 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-09)

2014 m. spalio 15 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1116 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 778 “Dėl bankrutavusio banko reikalavimo teisių perleidimo akcinei bendrovei Turto bankui” pakeitimo“

2014 m. spalio 3 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1069 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 811 „Dėl paskolų ir valstybės garantijų, Finansų ministerijos perduodamų administruoti akcinei bendrovei Turto Bankui“ pakeitimo“

2014 m. rugsėjo 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1054 „Dėl Valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-01)

2014 m. rugsėjo 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 328 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo“

2014 m. rugpjūčio 20 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 796 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“

2007 m. spalio 10 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-14)

2005 m. gegužės 30 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 590 „Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-01)

2004 m. gegužės 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

2002 m. gruodžio 3 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-04)

2001 m. gruodžio 14 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-20)

2001 m. spalio 19 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-04)

2001 m. birželio 4 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 667 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-29)

2001 m. sausio 5 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-14)

2000 m. liepos 12 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 811 „Dėl paskolų ir valstybės garantijų, Finansų ministerijos perduodamų administruoti akcinei bendrovei Turto bankui“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-20)

1998 m. vasario 23 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-18)

Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymai, susiję su VĮ Turto banko veikla

2017-11-27 FM įsakymas Nr. 1K-423 „Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su valstybės įmone Turto banku“

VĮ Turto banko Valdybos nutarimai

2021-03-16 Nr. SK2-39 „Nutarimas dėl centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto ir kito su juo perduoto nekilnojamojo turto nuomos sutarties bendrųjų sąlygų“

VĮ Turto banko Generalinio direktoriaus įsakymai

2021-03-16 Nr. P1-101 „Dėl valdomo nekilnojamojo turto pardavimo” pakeitimo

2020-12-17 Nr. P1-394 „Dėl valdomo nekilnojamojo turto pardavimo“ pakeitimo

2020-02-11 Nr.P1-55 “Įsakymas dėl valstybės paveldėto nekilnojamojo turto pardavimo”

2019-09-13 Nr. P1-380 „Valstybės įmonės Turto banko bendrosios paslaugų sutarties sąlygos“

2019-09-13 Nr. P1-380 „Valstybės įmonės Turto banko bendrosios prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos“

2019-09-13 Nr. P1-380 „Valstybės įmonės Turto banko statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos“

2018-05-30 Nr. P1-142 „Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas“

2017-09-14 Nr. P1-184 „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo ir grąžinimo aprašas“

2016-04-13 Nr. P1-60 „Valstybės įmonės Turto banko sprendimų dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis biudžetinėms įstaigoms priėmimo ir skelbimo tvarkos aprašas“ su priedu „Tipinė įsakymo forma dėl valstybės turto perdavimo“

2014-12-19 Nr. P1-156 „Turto valdytojų sprendimų išnuomoti valstybės nekilnojamąjį turtą derinimo su valstybės įmone Turto banku tvarkos aprašas“


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions